Zmluvy a dohody 2

Mandátna zmluva o zateplení budovy OcÚ Zmluva o dielo č. 06/10/2014 Zmluva o dielo č. 25/09/2014
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve číslo 01/2014 Mandátna zmluva s Mgr. Miroslav Kovalík ORIM Zmluva o dielo 3/2014 s f. KOVO-DREVO VÝROBA Ján Mesároš
Dohoda s UPSVaR o pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Zmluva o zabezpečení sociálnej služby pán Šepeľa Zmluva o zabezpečení sociálnej služby pani Majkovičová
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby pán Veľký Zmluva o dielo s firmou UNITERMONT Zmluva o dielo s firmou LUBOstav
Zmluva o dielo s firmou PLUMBER Kúpna zmluva s pani Jancuskovou Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce súkromnému CVČ Humenné Sponzorká zmluva Nexis Fibers a. s.
Zmluva o vzájomnej spolupráci Obce Kamenica nad Cirochou a obce Kamenica na Ukrajine Dohoda č. 44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Zmluva o dielo s firmou BOMES s. r. o.
Kúpna zmluva pán Hasan Kúpna zmluva MUDr. Vrabeľ a MUDr. Vrabľová Zmluva o dokončení polyfukčného domu
Zmluva o dielo č. 22/05/2013 Zmluva o dielo č. 21/05/2013 Zmluva o zhromažďovaní odvoze a likvidácii komunálneho odpadu PROBE
Nezverejnená!!!
Zmluva pre zabezpečenie praxe žiakov Obchodnej akadémie Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ Humenné Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce súkromnému CVČ Chlmec
Kúpna zmluva – PROBE Zmluva d. 20-000064539 PO2013 o dodávke vody Zmluva o dielo – Danexplus s. r. o.

 

Zmluvy:«54321»

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa