Združenia

 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Miestny spolok v Kamenici nad Cirorchou bol založený v roku 1982 a momentálne má 85 aktívnych členov. Pravidelne sa zúčastňujeme na rôznych akciách, kde vytvárame hliadku prvej pomoci a starostlivosti. Každoročne organizujeme relaxačný zájazd na termálne kúpalisko v Maďarsku a Majáles pre všetkých členov, či sympatizantov Červeného kríža. Veľkou cťou je pre nás úzka spolupráca s Územným spolkom v Humennom.

Slovenský červený kríž

+421 915 903 101
cervenykriz.kamenicanc@gmail.com

Dobrovoľný hasičský zbor
Prvoradým cieľom je protipožiarna ochrana. Zapája sa do brigádnickej činnosti obce a reprezentuje obec na celoslovenských súťažiach DHZ. Tento dobrovoľný hasičský zbor plní všetky úlohy obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sú ustanovené v zákone NR SR č. 314/2001 v znení neskorších predpisov a ďalšej nadväzujúcej legislatívy. Aktuálne informácie o dianí v DHZ nájdete na tomto linku.
Dobrovoľný hasičský zbor

Kontakt: veliteľ
Jozef Sojčak
(+421 908 989 030)
Ohlasovňa požiarov:
+421 911 621 575

Poľovnícke združenie PZ Jazvec
Ekologicko-ochranárska činnosť, snaha o zachovanie všetkých druhov zveri a ich optimálny rozvoj v harmónii s prírodou a záujmami spoločnosti v regióne.

 
PZ Jazvec

Kontakt: predseda
Ing. Alexander Bugyi
(+421 918 382 375)

Základné informácie
– názov poľovného revíru: Hrabiny
– zaradenie: jelenia poľovná oblasť JXX Vihorlat
– výmera: 2589 ha
– počet členov PZ: 40 (rok 2011)
– počet členov výboru: 5
– počet členov poľovnej stráže: 6
– poľovné druhy zvery: jelenia, srnčia, diviačia, bažanty, kačice a škodná zver
– chránené nepoľovné druhy: bobor vodný, bocian čierny, orol krikľavý, vydra riečna, mačka divá, rys ostrovid, haja červená

Úlohy a ciele združenia
– celoročná starostlivosť o poľovnú zver
– zachovanie biodiverzity
– spoločenské vyžitie
– osveta a výchova mladej generácie
– produkcia diviny
– spolupráca s ochranármi a rybármi pri zveľaďovaní kultúrneho dedičstva

Starostlivosť o zver
– počet kŕmnych liniek: 32
– počet zásypov: 34
– počet solísk: 75
– počet kazateľnicových posedov: 18
– výmera políčok: 2.5 ha
– výmera remízok: 7.5 ha

Športový klub Miko fit-box
S cieľom zvýšiť športové aktivity obyvateľov v obci, ale aj širokej verejnosti, bol založený Športový klub Miko FIT-BOX. Zámerom športového klubu je zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na súťažiach a podporovať záujem mládeže v oblasti športu.

boxing

Kontakt: tréner
Marián Miko
(+421 905 225 111)
miko.marian@seznam.cz

Únia žien Slovenska – miestny spolok Kamenica nad Cirochou
Zameriava sa na sebarealizáciu žien mimo pracovnej oblasti a na charitatívne akcie.
Občianske združenie Únia žien Slovenska je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Únia žien

Záujmové združenie Kamenický štvorlístok
Vytvára podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s rodinou, deťmi a mladými ľuďmi.


Web:
kamenickystvorlistok.webnode.sk

E-mail:
kamenickystvorlistok@gmail.com

Kontakty:
Elena Ihnatová (+421 915 414 902)
Monika Veľká (+421 904 228 751)
Beáta Sninčáková (+421 908 333 839)
Dagmar Poláková (+421 918 687 343)
Erika Ledinská (+421 915 920 323)
Miroslav Ledinský (+421 908 837 961)
Martina Šedzmáková (+421 907 475 879)
Gabriela Bodzionyová (+421 908 323 822)

Športový klub stolného tenisu
Kontakt: Ján Sojčák (+421 915 908 350)
Aktuálne informácie o dianí v našom stolnotenisovom klube, výsledky, tabuľky a fotografie nájdete na tomto linku.

Futbalový klub
Kontakt: Marek Čabák (+421 915 887 789)
Aktuálne informácie o dianí v našom futbalovom klube, výsledky, tabuľky a videá nájdete na tomto linku.

Klub dôchodcov PLATAN
Miestna organizácia dôchodcov, ktorá organizuje kultúrne a športovo-turistické akcie pre členov klubu a obyvateľov obce.
Kontakt: Andrej Novák (+421 918 280 627)

ZO JDS – Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku
Starostlivosť o plnohodnotný a spokojný život dôchodcov v obci.
Kontakt: Andrej Novák (+421 918 280 627)

Zväz zdravotne postihnutých
Presadzuje požiadavky zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej a spoločensko-pracovnej integrácie.
Kontakt: Andrej Palčinský (+421 57 779 31 18)

Zväz protifašistických bojovníkov
Združuje občanov a účastníkov boja za národné oslobodenie a boja proti fašizmu, stará sa o historické pamiatky.
Kontakt: Magdaléna Jacková (+421 57 779 35 98)

Občianske združenie Kameničan
Organizuje pietne stretnutia pri kaplnke na mieste evakuácie občanov počas 2. svetovej vojny.
Kontakt: Pavlína Kotusová (+421 57 779 32 06)

Občianske združenie Nový život rómov
Zameriava sa na problematiku rómskej komunity v oblasti vzdelania, zamestnanosti a efektívneho využitia voľného času mládeže.
Kontakt: Vojtech Goroľ (+421 918 176 047)


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa