Všeobecne záväzné nariadenia

Registratúrny poriadok a plán
Návrh VZN o trhovom poriadkuDodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkochVZN o používaní a ochrane symbolov obce
Návrh VZN o používaní a ochrane symbolov obce1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavabné odpady3/2013 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí
Návrh 3/2013 o záväznej časti spoločného územného plánu obcí2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi1/2013 o zápise detí do 1. ročníka ZŠ
1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci1/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
2/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce1/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011
1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady2/2009 o opatrovateľskej službe na území obce3/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy s MŠ a ŠJ

2014 © Kamenica nad Cirochou