História

 
História základného školstva v našej dedine siaha ešte do polovice 19. storočia, keď v roku 1867 (podľa iných zdrojov v r. 1864) bola na farskom pozemku postavená škola farárom z Dlhého nad Cirochou Jánom Pustayom. V roku 1911 bola z prostriedkov cirkvi, košického biskupa a grófa Andrássyho postavená nová škola – dnes budova školskej jedálne. Do roku 1932 to bola dvojtriedka, neskôr sa rozšírila na štyri triedy a od roku 1941/42 sa učilo v piatich triedach na dve zmeny.  Ani tieto priestory postupne nevyhovovali, preto sa pár rokov učilo aj v provizórnych barákoch.

Budova novej školy bola otvorená na začiatku šk.r. 1960/61. Bola to budova s 13 klasickými učebňami, 2 menšími, jednou špeciálnou učebňou, kabinetmi, zborovňou riaditeľňou. Keďže počet tried sa zvýšil až na 19, učilo sa na dve zmeny. Neskôr sa pribudovali ďalšie učebne a telocvičňa. Na škole sa vystriedalo množstvo učiteľov a niekoľko riaditeľov. Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom bol Mgr. Štefan Gossanyi (1986-1990, 1995-2005).

Po roku 1989 sa uskutočnili zmeny v celej spoločnosti a dotkli sa aj našej školy. Okrem vyučovania anglického, nemeckého jazyka a náboženskej výchovy sa uskutočnili prvé demokratické voľby riaditeľa školy. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a bola k nej pričlenená materská škola. V dôsledku odčlenenia ZŠ Modra nad Cirochou aj celkového poklesu pôrodnosti sa znižoval počet žiakov, čo sa v roku 1998/99 sa prejavilo aj tým, že sa prvýkrát vytvorila iba jedna trieda v prvom ročníku.

Do školy sa postupne zavádzala modernizácia. Vybavovali sa jazykové učebne, počítačové učebne, v roku 2004 bol v škole zavedený internet. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, telocvičňa získala novú strechu.

Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia školy z prostriedkov Európskej únie. Boli vymenené okná, dvere, školský nábytok, zriadené moderné jazykové učebne, učebne informatiky a školská knižnica. Urobilo sa zateplenie a fasáda školy, školskej jedálne a materskej školy. V školskom roku 2008/2009 vypracovala škola Školský vzdelávací program KER zameraný na komunikáciu, estetizáciu a región.
 


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa