História rímskokatolíckej farnosti

Až do roku 1942 bola duchovná správa obce Kamenica nad Cirochou pod správou farnosti Dlhé nad Cirochou, ktorá bola zriadená ešte niekedy v stredoveku, ako to dosvedčujú mnohé kanonické vizitácie tejto farnosti. V spomínanom roku 1. februára 1942 bola zriadená v Kamenici tzv. Capellaniae expositae, teda miestna kapelánia.

Za prvého miestneho kaplána bol menovaný vdp. Juraj Macák, ktorý bol predtým kaplánom v Prešove. Nový duchovný spolu s veriacimi postavil novú farskú budovu s jedným poschodím, ktorú slávnostne požehnal 23. októbra 1943 v tom čase prešovský apoštolský administrátor Mons. Jozef Čársky. Zaujímavosťou z tohto obdobia je vysťahovanie mnohých veriacich dediny spolu so svojím duchovným do lesa v čase, keď sa blížil front ku koncu druhej svetovej vojny. V lese umiestnili obraz Pany Márie, kde mávali aj sv. omše. Tradície putovania k tomuto obrazu pretrvala až dodnes a patrí k neodmysliteľnej súčasti života našej farnosti. Za pôsobenia Juraja Macáka sa v roku 1946 konali ešte ľudové misie, ktorých sa podľa kroniky zúčastnilo značné množstvo veriacich z dediny ale i z okolia.

Peter Sepeši

V roku 1951 do dediny prichádza nový duchovný správca, vdp. Jozef Ilavský, ktorý tu ale nepôsobil dlho, keďže už koncom roka 1951 bol internovaný v PTP.

Hneď v nasledujúcom roku 1952, košický biskup Mons. Jozef Čársky menoval za nového správcu vdp. Antona Székelyho, ktorý tu pôsobil až do roku 1973. Počas jeho pôsobenia sa pristúpilo k reštaurácii kostola zvonku, dobudovaniu veže kostola, inštalácii nového organu a oprave farskej budovy s tým, že sa postavili aj nové časti. Pôsobenie tohto kňaza vo farnosti je vyčerpávajúco zdokumentované v kronike farnosti, keďže tento kňaz mal sklony k histórii a jej štúdiu.

Po ňom v roku 1973 na jeho miesto ako správca prichádza vdp. Pavol Greško, ktorý tu pôsobil až do roku 1990. Aj počas jeho služby sa s prispením úsilia veriacich podarilo vymeniť krytinu strechy kostola.

Po tom čo vdp. Greško odišiel do dôchodku, na jeho miesto v roku 1990 prišiel 3. júna vdp. Štefan Gábor. Hneď v prvom roku jeho pôsobenia sa uskutočnila komplexná interiérová oprava chrámu sv. Štefana a farnosť začali pravidelne navštevovať osobnosti cirkevného života. Niekoľkokrát farnosť navštívili biskupi, aby udelili sv. birmovania, ktorá sa v období komunizmu až tak často ako dnes neudeľovala. 1. júna. 1998 bol kánonicky právny status Kamenice nad Cirochou ako miestnej kapelánie zmenený na farnosť.

Ďalšia významná zmena sa udiala v roku 2003, keď ku farnosti Kamenica nad Cirochou bola pridelená filiálna obec Kamienka. Do roku 1802 bola Kamienka filiálkou farnosti v Dlhom nad Cirochou. V roku 1802 bola zriadená duchovná správa v Ptičom a v tom roku sa Kamienka stala filiálkou novovzniknutej farnosti Ptičie. Tento stav trval vyše 200 rokov – až do roku 2003, kedy z rozhodnutia košického ordinára Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa a metropolitu bola Kamienka odčlenená od farnosti Ptičie a priradená k farnosti Kamenica nad Cirochou.

V roku 2005, konkrétne 1. júla, do farnosti prichádza nový kňaz, vsdp. Jaroslav Naščák, ktorý dovtedy pôsobil ako farár-dekan v Sabinove. Počas jeho pôsobenia sa uskutočnili dve sv. birmovania, farnosť navštívil J.Em. Jozef kardinál Tomko. V roku 2008 za úctyhodný krátky čas prebehla koplexná vnútorná oprava chrámu, nová elektroinštalácia, umiestnil sa rekonštruovaný pôvodný klasicistický oltár sv. Štefana, taktiež nový pevný oltár s ambónou a dňa 22. 11. 2008 bol Mons. Aljzom Tkáčom, košickým arcibiskupom – metropolitom chrám slávnostne konsekrovaný. Pôsobenie vdp. Jaroslava Naščáka vo veku 60 rokov náhle ukončil jeho nečakaný odchod do večnosti dňa 26. mája 2011. Za nového správcu farnosti a duchovného otca bol menovaný dňa 15. júna 2011 vdp. Peter Sepeši, ktorý vo farnosti pôsobí dodnes.


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa