Územný plán našej obce

Po dlhých rokoch kedy naša obec nemala svoj vlastný územný plán, sme sa konečne dočkali. V spolupráci so susednou obcou Kamienka, obec Kamenica nad Cirochou dala vyhotoviť územný plán obce, ktorý je už schválený a platný.

Spoločný územný plán obcí sa skladá z textovej časti A, záväznej časti B a vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely.

Pod Drieňovou

Grafická časť územného plánu
Širšie vzťahy Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenica nad Cirochou na roky 2015 – 2021 Záujmové územie
Funkčné využitie Doprava Vodné hospodárstvo
Energetika a spoje Vyhodnotenie záberu Ochrana prírody

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa