Finančné

 

Návrh rozpočtu na rok 2017Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2015Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015
Výročná správa obce za rok 2015Záverečný účet obce za rok 2015Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015 – 2021Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2014
Výročná správa obce za rok 2014Záverečný účet obce za rok 2014Schválený rozpočet obce na rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015Rozpočet obce na rok 2014Návrhu rozpočtu na rok 2014
Správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky za rok 2013Záverečný účet obce za rok 2013Výročná správa obce za rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013Návrhu rozpočtu na rok 2013Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2012Výročná správa obce za rok 2012Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 09/2012
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 09/2012Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 06/2012Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 06/2012
Správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti účtovnej závierkyFinančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 03/2012Rozpočet obce na rok 2012
Výročná správa obce za rok 2011Pohľadávky a záväzky k roku 2011Záverečný účet obce za rok 2011
Konsolidovaná súvaha k 12/2011Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 12/2011Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 12/2011
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 09/2011Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 03/2011Rozpočet obce na rok 2011

 

2014 © Kamenica nad Cirochou