Finančné

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2015 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015
Výročná správa obce za rok 2015 Záverečný účet obce za rok 2015 Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015 – 2021 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2014
Výročná správa obce za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 Schválený rozpočet obce na rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2014 Návrhu rozpočtu na rok 2014
Správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 Výročná správa obce za rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 Návrhu rozpočtu na rok 2013 Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2012 Výročná správa obce za rok 2012 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 09/2012
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 09/2012 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 06/2012 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 06/2012
Správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti účtovnej závierky Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 03/2012 Rozpočet obce na rok 2012
Výročná správa obce za rok 2011 Pohľadávky a záväzky k roku 2011 Záverečný účet obce za rok 2011
Konsolidovaná súvaha k 12/2011 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 12/2011 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 12/2011
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 09/2011 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 03/2011 Rozpočet obce na rok 2011

 


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa