Zmluvy a dohody 1

Zmluva o výmene strešnej krytiny Nájomná zmluva s MAS Pod Vihorlatom o. z. Kúpna zmluva na pozemok s parcelným číslom CKM 462
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi Zmuva č. 1/2010 o spolupráci na projekte Spoločný územný plán obce Zmluva o dielo 7920100251 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie
Zmluva o dielo 7920100251 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie (dodatok) Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (dodatok)
Nezverejnená!!!
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2010 Zmluva o združenej dodávke plynu Zmluva č. 02/2011 o realizácii stavby "Likvidácia následkov povodní v roku 2010 v obci"
Nezverejnená!!!
Zmluva o spotrebnom úvere Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Nezverejnená!!! Nezverejnená!!!
Zmluva o výkopových a zásypových prácach Zmluva o inštalácii kotla na spaľovanie biomasy pre ZŠ Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Nezverejnená!!!
Zmluva o kúpe špeciálneho (požiarneho) vozidla Dodatok k zmluve o kúpe špeciálneho vozidla Kúpna zmluva pán Sojčák
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o projektovej dokumentácii "Kamenica nad Cirochou – odvodnenie a chodník" Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia a iných povolení na stavbu
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Zmluva o výstavne kotolne pre telocvičňu ZŠ Kamenica nad Cirochou Zmluva o dielo 2/2012 o dokončení obecnej kanalizácie
Zmluva Jana Puškárová Kúpna zmluva č. 022/2 OI2/ OÚ/KZ Darovacia zmluva – 4 ks prilby hasičské GALLET
Zmluva o prenájme nebytových priestorov v priestoroch Domu kultúry v Kamenici nad Cirochou Zmluva o zabezpečení sociálnej služby pani Kocíková Zmluva o zabezpečení sociálnej služby pán Sabol
Nezverejnená!!! Nezverejnená!!!

 

Zmluvy:«54321

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa