Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 25. júla 2017 v zasadačke Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou.

Prítomní: Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny (poslanci ObZ, hlavná kontrolórka obce)
Neprítomní: p. Mária Škrlíková a p. R. Babjaková – ospravedlnené
Prizvaní: p. riaditeľka RRA Humenné – p. K. Korpašová

01. Otvorenie
Štvrté mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. J. Komarc a p. A. Daňová.

02. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Výzva Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zameranie: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Kód výzvy: OPKZP – PO1-SC111-2017-23. Jednou z povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok je aj uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie ŽoNFP.

Starosta obce stručne zvýraznil význam potreby zvolania mimoriadneho zastupiteľstva. Projekt “Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou“, ktorým sa obec uchádza o finančný príspevok, okrem iných povinných príloh vyžaduje aj kladné uznesenie ObZ v zmysle výzvy.

Projekt uviedla riaditeľka RRA – p. K. Korpašová, ktorá je spracovateľom projektu a žiadosti. Prítomných oboznámila s rozsahom projektu, cieľom projektu, rozpočtom projektu, spoluúčasťou obce a termínom do kedy musí byť projekt v predpísanej forme odoslaný na príslušné ministerstvo.

Minimálna výška ako základná podmienka projektu je 80 000,- €. Spoluúčasť obce je 5%. Cieľom je do každej domácnosti dodať kompostér s cieľom spracovať biologicky rozložiteľný odpad v domácnosti, ale aj cez obec z verejných priestorov (cintorín, ihrisko, areál školy, verejné plochy, park a pod.). Ďalšou podmienkou je, že sa s vyrobeným kompostom nesmie obchodovať.

Projekt zo zákona prejde verejným obstarávaním. Starosta dal priestor poslancom na ich otázky a pripomienky. Po konštruktívnej diskusii poslanci verejným hlasovaním schválili výšku projektu, výšku spoluúčasti (viď. Uznesenie č. 22/2017, zo dňa 25. júla 2017).

03. Diskusia
Starosta obce nad rámec programu podal prítomným nasledujúce informácie:
– Zmenil som dĺžku trvania nájomnej zmluvy so SPF z doby 2 rokov na obdobie 10 rokov. (Jedná sa o časť areálu Bačoveň pre potreby obecného dočasného zberného dvora na odpady.) Zmluva bola zaslaná na podpis na SPF Bratislava.
– Podpísal som zmluvu s PSK. Jedná sa o úspešný projekt pre akciu letisko – 700 rokov obce. Výška dotácie 2 000 €.
– Prítomní boli informovaní o situácii v DHZ v obci, t. j. starostu obce navštívili mladí dobrovoľní hasiči v počte 6 ľudí, ktorí aj v mene nezúčastnených požadujú pracovné stretnutie všetkých dobrovoľných hasičov s vedením obce aj za účasti poslancov ObZ. Starosta o tomto zámere poinformuje výbor DHZ a poslancov.
Starosta informoval o pripravovaných projektoch, ako reakciách na výzvy jednotlivých ministerstiev a to:
– Výzva na telocvične
– Výzva na požiarne zbrojnice
– Výzva pre obce kde sú rómske komunity
Vedenie obce posúdi potrebu do ktorých projektov pôjdeme, resp. ktoré vzhľadom na termíny predloženia stihneme.

Starosta dal poslancom priestor na vyjadrenie ako chcú pomôcť obci, aj s poukázaním na problémy v obci.
P. Komarc poukázal na problém s bufetom počas futbalových zápasov.
P. Hamaďáková odporúča kontrolu futbalového klubu.
P. Čabák oznámil skutočnosť, že 09.08.2017 odohráme zápas s FK Podbrezová.
P. Daňová – vzhľadom na operatívnosť pri riešení problémov počas víkendov v obci, navrhuje služby zamestnancov s cieľom pomôcť občanom pri riešení mimoriadnych situácii, ako sú – výpadky el. energií, plynu, vody, búrky, prietrže mračien a pod.
Vznesenými pripomienkami sa bude úrad zaoberať.

04. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a ukončil zasadnutie ObZ.

Originál zápisnice si môžete prečítať tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia ObZ
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa