Zápisnica z 10. zasadnutia ObZ

Zápisnica z 10. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 05. decembra 2016 v zasadačke obecného úradu.

01. Otvorenie
Zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzala schôdzka obecnej rady dňa 24.10.2016. Desiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili. Za overovateľov zápisnice boli určení pani Anna Daňová a JUDr. Miroslav Hodák.

02. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia previedol starosta obce s konštatovaním, že uznesenia ObZ sa plnia priebežne. Starosta obce so súhlasom poslancov umožnil Doc. Ing. Matejovi Polákovi, PhD predniesť jeho námety a podnety. Skôr než bolo udelené slovo pánu Polákovi, starosta obce sa ho pred všetkými opýtal, čo znamenal článok na tému “úver na zateplenie KD a OcÚ”, ktorý bol uverejnený tu. Docent Polák skonštatoval, že bol niektorými občanmi uvedený do omylu, za čo sa všetkým ospravedlnil. Svoj príspevok zameral na možnosti čerpania eurofondov, kde ponúkol ObZ aktívnu pomoc (predovšetkým v oblasti úspor energií, odpadov, výstavby bytov, ale aj iných moderných technológií vhodných pre samosprávu). Ďalej informoval prítomných poslancov o výsledku petičnej akcie pre akciu I/74 – odvodnenie a chodník v obci Kamenica nad Cirochou pri tzv. opornom múre popod cintorín. Z odpovede, ktorú pán Polák dostal od štátu bolo zrejmé, že sa žiada nové stavebné povolenie na stavbu, následné zaradenie akcie v roku 2017 do zoznamu na realizáciu, vrátane verejného obstarávania. Po oboznámení poslancov zároveň pán Polák požiadal starostu o zhrnutie doterajších poznatkov s horeuvedenou akciou – čo doteraz urobila obec pre túto akciu.

Starosta a poslanci informovali pána Poláka o následovnom:
– v roku 2010 obec na základe požiadavky SSC Košice dala vypracovať projekt
– obec od rodiny Mažerikovej odkúpila potrebnú časť pozemku (záhrady)
– obec zrealizovala a zaplatila geologický prieskum (vrt)
– obec požiadala príslušný špecializovaný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia

Vzhľadom na tieto skutočnosti budúci investor akcie, t. j. Slovenská republika, v zastúpení SSC Košice, požiadal obecný úrad o odovzdanie projektovej dokumentácie, o prevedenie pozemku na SSC a o odovzdanie stavebného povolenia. Keďže na Slovensku platná legislatíva hovorí, že stavebné a iné povolenia vydané formou rozhodnutia strácajú po 2 rokoch platnosť, v súčasnosti obecný úrad a OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (p. Sijka) zabezpečujú predĺženie termínu stavebného povolenia, o čo bol tunajší úrad požiadaný. Poslanci a starosta verejne prejavujú podporu aktivitám, ktoré smerovali k vzniku petičnej akcie s tým, že budú so štátom aktívne spolupracovať až po kolaudáciu uvedenej stavby. Poznamenávame, že projektová dokumentácia, geologické vrty v záhrade pani Mažerikovej a odkúpenie časti záhrady, stáli tunajší úrad nemalé finančné prostriedky bez spätného efektu. Starosta k výstavbe bytov dodal, že po poslaneckom prieskume vo veci výstavby nájomných bytov bol poslancami prijatý záver, že v predošlom volebnom období nebol záujem zo strany občanov o nájomné byty v obci. Naopak požiadavka spoluobčanov (aj cudzích) sa orientuje na nové stavebné pozemky, čo sa v súlade s platným územným plánom realizuje, napr. stará píla JRD – 26 pozemkov (už sa stavia), areál bývalej píly VLM – majiteľ pán Hudák pripravuje ďalších 18 stavebných pozemkov. ÚP rieši aj stavebné pozemky v lokalite Kamenná, Konopianky a Rine (pri Rike). V závere Doc. Ing. Matej Polák, PhD prisľúbil aktívnu pomoc pri ďalšom rozvoji obce.

03. Návrh rozpočtu na rok 2017 a odborné stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu
Tento materiál uviedol starosta obce a poukázal na tieto fakty:
Návrh rozpočtu na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.11.2016 (aj na stránke obce).
Oblasť príjmov:
– starosta zvýraznil skutočnosť, že za 10 rokov sa ani raz príjmy od obyvateľstva nenaplnili na 100 % (úrad to rieši exekúciami), naopak príjmy od štátu sú obyčajne vyššie ako je očakávanie
Výdajová časť:
Starosta vyjadril nespokojnosť s množstvom finančných prostriedkov:
– v časti kapitálové výdavky (málo)
– rozvoj obce (veľmi málo)
– sociálne služby – opatrovateľky (veľmi veľa)
Poslanci v racionálnej diskusii poukázali na:
– značný nárast výdavkov na opatrovateľky
– a naopak poukázali na veľmi málo prostriedkov na kapitálové výdavky
– odporučili viac financií do športu (predovšetkým box, stolný tenis a kamenický futbal)
Starosta poukázal na fakt, že tunajší úrad sa špeciálne zamerá na racionalizáciu výdavkov v oblasti opatrovateľky. Keďže poslanci navrhli starostovi dať hlasovať o rozpočte na rok 2017, starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce o prečítanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kamenica nad Cirochou na rok 2017. Následne dal starosta verejne hlasovať. Z 9 poslancov 7 hlasovalo za rozpočet v upravenej verzii (bude zverejnený) a 2 poslanci (pán Burda a Ing. Hamaďáková) sa zdržali hlasovania. Poslancom ObZ bolo poskytnuté čerpanie rozpočtu za rok 2016 k 31.10.2016.

04. Došlá pošta
Mgr. Stanislav Sivčo, trvale bytom Jarná 634/6, Kamenica nad Cirochou požiadal o odkúpenie pozemku od obce Kamenica nad Cirochou. Pán Mgr. Sivčo sa zastupiteľstva zúčastnil osobne. Jeho žiadosť o kúpu obecného pozemku pred rodinným domom bola nahlas prečítaná. Poslanci po krátkej rozprave verejným hlasovaním jednohlasne odsúhlasili odpredaj požadovanej nehnuteľnosti, za štandardných podmienok. Ďalej boli zastupiteľstvu prečítané žiadosti o dotácie (finančné príspevky) od týchto
subjektov:
a) žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kamenica nad Cirochou o dotáciu vo výške 10 000 €
b) žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť svätého archanjela Michala, Hažín nad Cirochou o finančný príspevok vo výške 3 000 €
c) požiadavky na šport, viď zápis komisie pre školstvo a šport

Na žiadosť pani Plaskoňovej z ulice Humenskej o vybudovanie chodníka (starosta odpovie listom). Bol prečítaný zápis Komisie pre školstvo a šport pri ObZ v Kamenici nad Cirochou zo dňa 29.11.2016 vo veci navýšenia rozpočtov pre stolný tenis, box a futbal. Pán Čabák zvýraznil potrebu navýšenia finančných prostriedkov pre futbalový klub aj na rok 2016 o 1 000 € (rada prerokovala, list je v pošte).

05. Rôzne:
Starosta infomoval o:
– liste VVS, a. s. Humenné (číslo 595/2016) zo dňa 24.10.2016 vo veci odpredaja obecného vodovodu v prospech VVS, a. s. Košice. Reakcia prítomných bola racionálna z titulu, že všetci členovia ObZ vrátane starostu žijú v tom, že obecný vodovod je majetkom VVS, a. s. Košice. Aby sa predišlo unáhleným záverom, obecný úrad túto skutočnosť preverí v starých účtovných dokladoch a prekonzultuje s bývalým starostom. Je to zaujímavá situácia, pretože vlastne celý čas VVS, závod Humenné prevádzala údržbu, opravu a investovanie do obecného (cudzieho) majetku. Túto požiadavku zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
– prítomní dostali informáciu zo zasadnutia rady konanej 24.10.2016
– stav finančných prostriedkov na účtoch k 05.12.2016:
PRIMA banka 16 558.93 €
VÚB 11 443.49 €
Spolu: 28 002.42 €
– projekte “Prekrytie vstupu do budovy kultúrneho domu a obecného úradu” (malý amfiteáter)
– ukončených prácach – dlažba a palisády pomník
– právoplatnom búracom povolení na likvidáciu 4BJ obytného domu – Osloboditeľov 13 (Majer)
– návrhu kalendára obce na rok 2017 (materiály boli poskytnuté poslancom)
– o projekte – rozšírenie MŠ (starosta vyzval poslancov na aktívnu pomoc pri získavaní informácií o počte zamietnutých žiadostí o umiestnenie detí do MŠ). Projekt bude koordinovať Prešovský samosprávny kraj. Jedná sa o výzvu MPaRV SR, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Škola do tohto projektu pôjde pokiaľ bude zhromaždených minimálne 15 žiadostí od rodičov, ktorých deti neboli v roku 2016 umiestnené v MŠ v Kamenici nad Cirochou (vtedy má projekt ekonomický význam pre obec). Súčasťou tejto výzvy je aj možnosť vypracovať ďalší projekt a to dovybavenie alebo zariadenie odborných učební v ZŠ Kamenica nad Cirochou (limitovaná čiastka maximálne 150 000 €). Poznamenávame, že vedenie ZŠ má obidve možnosti rozpracované a čaká sa len na žiadosti neumiestnených detí v MŠ. Starosta na zasadnutí ObZ transparentne odovzdal agendu Futbalového klubu Kamenica nad Cirochu (účtovníctvo) kontrolórke obce. Poznamenávame, že takéto transparentné účtovníctvo sa bude viesť a kontrolovať každoročne. Je to povinnosť vedenia FK. V opačnom prípade bude zastavený tok financií. Starosta obce poďakoval Únii žien, ZŠ a zamestnancom OcÚ za dôstojný priebeh osláv Mikuláša 2016. Starosta požiadal poslancov o ich podnety a pripomienky ako zlepšiť, alebo zhoršiť kvalitu života v obci.

06. Diskusia
Pán Burda:
– sa opýtal, či sme dostali dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja na nejakú činnosť – áno bola, v sume 1 500 € na Deň obce 2016 od p. Chudíka (odpovedal starosta)
– navrhol užšie spolupracovať s poslancom VÚC – pánom Fockom
Pán Komarc:
– poukázal na nálet drevín a burinu v areáli bývalého soc. podniku (stacionár) – je to cudzí majetok, reagoval starosta
– poukázal na nekvalitný signál od mobilného operátora ORANGE
– oznámil ObZ, že dňa 06.12.2016 politická strana SNS v rámci akcie Mikuláš obdarí MŠ v našej obci 150 €
– odporučil užšiu spoluprácu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja – p. Chudíkom
– stĺp verejného osvetlenia, ul. Jarná – stĺp zabezpečuje starosta cez pána Hirjaka (starosta obce Chlmec)
– čo je s bonusom na Verejné osvetlenie – odpoveď starostu: tzv. grant vo výške 16 800 € bol pridelený obci od dodávateľa za tzv. pioniersky projekt takým spôsobom, že mesačné splátky po dobu 15 rokov splácania sú ponížené o uvedenú čiastku, v prepočte na každý mesiac
Pani Škrlíková informovala o 1. zasadnutí zmiešanej komisie pre prípravu osláv 700. výročia obce. Koho z čelných predstaviteľov štátu pozvať na tieto oslavy sa zatiaľ komisia nezhodla. Starosta čaká mená.
Pán Hodák informoval o aktuálnom stave pri kúpe (nájme) pozemkov pre viacfunkčnú nádrž za účelom rekreácie, rybolovu a zásob požiarnej vody v lokalite Čerňov (Pod Velikou). Starosta kriticky poukázal na nezáujem rybárov bývajúcich v obci o pomoc pri kúpe pozemkov pre túto viacúčelovú nádrž (rybník).
Starosta navrhol koncoročnú odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2016. Poslanci odmenu vo
výške 30 % z mesačnej mzdy verejným hlasovaním jednohlasne schválili. Starosta v spolupráci s pánom Komarcom v mesiaci december 2016 listom osloví ORANGE a úrady s cieľom vypátrať vlastníka pozemku v areáli soc. podniku (stacionára). Starosta pred záverom navrhol poslancom možnosť stretnúť sa na začiatku roka 2017 pokiaľ budú dane od štátu pre rok 2017 podstatne vyššie ako boli v roku 2016. Táto ponuka na stretnutie vychádza zo skutočnosti, že k dátumu schválenia nového rozpočtu štát zatiaľ verejne nepublikoval výšku daní pre samosprávu na rok 2017.

07. Návrh na uznesenie
Starosta dal verejne hlasovať o uznesení č. 18/2016 a všetkým poďakoval za spoluprácu v starom roku a poprial im šťastné a veselé Vianoce a veľa múdrych rozhodnutí v roku 2017. Uznesenie č. 18/2016 si môžte pozrieť tu. Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 9 prítomných poslancov.

08. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce poďakovaním za účasť všetkým prítomným.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 9. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 8. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa