Návrh zmluvy o združení vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Návrh zmluvy o združení vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
uzavretá podľa § 829 – § 841 Občianskeho zákonníka

Účastníci zmluvy:

Vlastníci poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou.
Menovitý zoznam vlastníkov (účastníkov združenia) je uvedený v úvodnej časti Zmluvy o združení, ktorý obsahuje meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska u fyzických osôb alebo názov a sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo a vlastnoručný podpis – na znak súhlasu byť riadnym účastníkom združenia účastníci dňa 24. 06. 2018 uzatvárajú túto zmluvu o združení za nasledovných podmienok:

I. ÚČEL ZDRUŽENIA

Účelom združenia je činnosť zameraná na zabezpečenie hájenia záujmov vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov mimo stavebného obvodu obce v k. ú. Kamenica nad Cirochou pri uzatváraní nájomných zmlúv. Na dosiahnutie účelu – zabezpečenie hájenia záujmov vlastníkov pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou pri uzatváraní nájomných zmlúv budú účastníci vyvíjať náležitú potrebnú činnosť. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 24. 06 .2018.

II. NÁZOV ZDRUŽENIA

Pri tejto spoločnej činnosti budú účastníci používať názov „Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou“.

III. SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlom združenia je: Sládkovičova 547/1, 067 83  Kamenica nad Cirochou
Adresa pre doručovanie je: Sládkovičova 547/1, 067 83  Kamenica nad Cirochou

IV. ÚČASŤ V ZDRUŽENÍ

Účastníkmi združenia sú účastníci tejto zmluvy ako i účastníci, ktorí k tejto zmluve o združení pristúpia v budúcnosti. Účastníkmi sa môžu stať iba fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou. Do zoznamu účastníkov zmluvy o združení sa zapisujú tiež zmeny evidovaných skutočností vrátane zmeny v členstve združenia. Účastníci združenia zároveň súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby združenia.

V. SPÔSOB VÝKONU SPOLOČNEJ ČINNOSTI – VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie združenia tvoria všetci členovia združenia, ktorí musia byť o konaní valného zhromaždenia včas informovaní. Valné zhromaždenie združenia volí a odvoláva 5 členný výbor združenia. Valné zhromaždenie združenia schvaľuje návrh na povinnosť členov prispievať na fungovanie a chod združenia , schvaľuje výšku členského príspevku, je oprávnené rozhodovať o vylúčení člena združenia, o zmenách v zmluve o združení, o všetkých veciach, v ktorých mu rozhodovanie zveruje táto zmluva, ako i o veciach, v ktorých si rozhodovanie valné zhromaždenie samo vyhradí. Z valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica do 15 dní od zasadnutia , ktorá sa zverejní na internetovej stránke www.kamenicanadcirochou.sk v sekcii na to určenej.

Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov združenia. Každý člen združenia má pri hlasovaní 1 hlas, pričom veľkosť podielu na majetku združenia nerozhoduje. Pre hlasovanie o zmenách tejto zmluvy platí osobitná úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

VI. SPÔSOB HOSPODÁRENIA A SPRÁVA MAJETKU

Účastníci združenia poverujú správou finančných prostriedkov poskytnutých na účely združenia, vedením spoločnej evidencie , zvolený výbor združenia. Výbor združenia si volí predsedu, podpredsedu združenia a hospodára. Výkonný výbor predkladá návrhy na rozhodnutia valnému zhromaždeniu. Zasadnutia výkonného výboru sú verejné pre členov združenia, pričom o každom takomto zasadnutí sa vyhotoví zápisnica do 15 dní od zasadnutia . Následne zápisnica bude zverejnená na internetovej stránke www.kamenicanadcirochou.sk v sekcii na to určenej. Dĺžka funkčného obdobia člena výkonného výboru je 5 ročná. Výkonný výbor zvoláva jeho predseda alebo podpredseda najmenej jeden krát polročne, alebo podľa potreby.

Správou členských príspevkov účastníkov združenia sa poveruje výkonný výbor združenia. Dispozičné a podpisové právo nakladať s peňažnými prostriedkami uloženými v pokladni združenia sa touto zmluvou zriaďuje v prospech predsedu výkonného výboru so súhlasom všetkých členov výkonného výboru združenia.

Peňažné prostriedky združenia sa budú sústreďovať v pokladni. Prostredníctvom týchto finančných prostriedkov sa budú uskutočňovať aj platby súvisiace s činnosťou druženia. Všetky výdavky spojené s činnosťou združenia sa uhrádzajú z prostriedkov združenia. Správa o vyúčtovaní finančných príjmov a výdavkov spojených s dosiahnutím účelu združenia, predloží výkonný výbor jeden krát ročne valnému zhromaždeniu.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV

Účastník združenia je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu združenia a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo. Účastník združenia má právo spolurozhodovať o obstarávaní vecí nie bežnej povahy a právo byť informovaný o všetkých, aj bežných, spoločných veciach združenia. Účastník združenia má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

VII. VZÁJOMNÉ VZŤAHY ÚČASTNÍKOV

Bežné veci týkajúce sa spoločnej činnosti a účelu združenia vybavuje výkonný výbor zvolený valným zhromaždením.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI VOČI TRETÍM OSOBÁM

Za záväzky zo spoločnej činnosti združenia voči tretím osobám účastníci zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Bývalý člen – účastník združenia takto zodpovedá do dňa zániku jeho členstva. Pohľadávky zo spoločnej činnosti voči tretím osobám patria účastníkom združenia spoločne a nerozdielne v pomere podľa veľkosti podielov.

X. MAJETKOVÉ VYPORIADANIE

V prípade zániku členstva v združení vystúpením účastníka alebo jeho vylúčením sa účastníkovi členský príspevok nevracia .

XI .ZMENY A DOPLNKY ZMLUVY

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať rozhodnutím valného zhromaždenia, pričom na rozhodnutie je potrebná nadpolovičná väčšina zúčastnených členov združenia na valnom zhromaždení a jeho rozhodnutia sú prijaté ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.

Každý člen združenia má pri hlasovaní 1 hlas, veľkosť podielu na majetku združenia nerozhoduje. Na ostatné, v zmluve neupravené právne vzťahy, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

K tejto zmluve môže pristúpiť každý nový (účastník) vlastník poľnohospodárskych pozemkov mimo stavebného obvodu obce v k. ú. Kamenici nad Cirochou. Pristupujúci sa stane účastníkom združenia podpisom tejto zmluvy o združení.

XII. VYHLÁSENIE

Táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne a účastníci ju podpisujú svojím vlastnoručným podpisom v zozname vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou kde sú uvedené povinné údaje: Meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska pri fyzických osobách alebo názov a sídlo právnickej a dobrovoľné údaje: telefonický alebo emailový kontakt, veľkosť podielu, iné.

V Kamenici nad Cirochou, dňa 24. 06. 2018

(Podpísaní účastníci združenia)

Ing. Patrik Šepeľa
0907 475 899
patrik@sepela.sk

Čítajte tiež:
Prenájom pozemkov družstvu Agroluk
Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
10
  1. 21. 6. 2018 at 9:54Sepko  Odpoveď

    Niečo podobné tu je v podobe združenia vlastníkov urbariatu. Majú niečo z toho vlastníci urbarských pozemkov? Možno v iných obciach áno. Bodaj by to fungovalo lepšie.
    S pozdravom Sepko.

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa