Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujem si Vás oboznámiť o pripravovanom zámere založiť Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou. Z tohto dôvodu, Vás pozývam na stretnutie majiteľov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou, ktoré sa uskutoční v dňa 24. júna 2018 o 15:00 v Kultúrnom dome v Kamenici nad Cirochou, s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie založenia Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú.Kamenica nad Cirochou- zmluva, stanovy, podmienky.
3. Podpis zmluvy – vstup do Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou (týka sa vlastníkov pozemkov,ktorí sa rozhodnú vstúpiť do združenia)
4. Voľba výkonných orgánov Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou.
5. Diskusia
6. Záver

Predmetom činnosti Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou je zastupovanie vlastníkov pozemkov pri podpise nájomných zmlúv, hájenie ich záujmov, vyjednanie podmienok v zmluvách s vybranými podnikateľskými subjektmi , ktoré majú záujem hospodáriť v k. ú. Kamenica nad Cirochou. Pozemky ostávajú vo vlastníctve vlastníkov.

V prípade, že sa tohto stretnutia nemôžete zúčastniť a súhlasíte so vstupom do Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou , môžete splnomocniť osobu na zastupovanie a na podpis zmluvy. V takomto prípade je potrebné vypísať pripojené tlačivo „Plnomocenstvo“, ktoré je nevyhnutné dať overiť u notára alebo na matričnom úrade a poverená osoba sa ním prukáže na stretnutí pri podpise zmluvy.

Ing. Patrik Šepeľa
0907 475 899
patrik@sepela.sk

Čítajte tiež:
Predali sme kaštieľ
Prenájom pozemkov družstvu Agroluk

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa