Zápisnica z 13. zasadnutia ObZ

Zápisnica z 13. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 27. júna 2017 v zasadačke obecného úradu.

01. Otvorenie
Trináste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili tak, ako ho obdržali v pozvánke. Za overovateľov zápisnice boli určení Diana Burdová a JUDr. Miroslav Hodák.

02. Kontrola plnenia uznesení
Bola prevedená Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s konštatovaním, že uznesenia ObZ sa plnia priebežne.

03. 700 – Dni obce – vyhodnotenie
Stručnú informáciu podal starosta obce. Zdôraznil, že to bola akcia rozsahom neobvyklá – náročná. Bolo konštatované, že rozšírená komisia na prípravu osláv veľmi dobre zvládla svoju úlohu. Pri priebehu dvojdňových osláv sa prejavila tímová súdržnosť zamestnancov, poslancov a spolupracujúcich spoločenských zložiek. Starosta a poslanci obce niekoľkokrát ocenili prácu p. M. Škrlíkovej a p. A. Pastírovej. Starosta z taktických dôvodov nehodnotil podujatie, pretože to urobili občania svojou účasťou a reakciami po oslavách. Poslanci prejavili svoj názor a poukázali na fakt, že pre budúcnosť je potrebné v predstihu zrealizovať generálku a pred akciou zriadiť tzv. informačné centrum. Akciu vo veľkej miere podporili sponzori, nie finančnými darmi, ale úhradami niektorých faktúr, ktoré súvisia s dňami obce a v naturáliách. Celkový počet sponzorov 43 (zoznam bude zverejnený). Mimo spokojnosti občanov je dôležitá ekonomika. Ekonómka úradu nahlas skonštatovala, že odsúhlasená čiastka na prípravu a priebeh osláv nebola prekročená. Starosta osobne ďakuje poslancom PSK za podporu projektu osláv a za pridelenú dotáciu vo výške 2 000 €. Osobitne poslancovi VÚC – p. T. Fockovi. Bolo dobrým rozhodnutím pozvať družobné zahraničné obce z Poľska a Ukrajiny. Môžeme konštatovať, že aj napriek nepriaznivému počasiu to bola úspešná akcia.

04. Došlá pošta a rôzne
Starosta obce poslancov informoval o liste A. Smoláka vo veci vytvorenia elokovaného pracoviska ZUŠ v obci Kamenica nad Cirochou. List bude odstúpený riaditeľovi ZŠ s MŠ a ŠJ.

05. Rôzne
Starosta sa opýtal prítomných, či v takýchto oslavách budeme pokračovať aj v budúcich rokoch. Reakcia poslancov bola – jednoznačne pokračovať. Poslanci odporučili vedeniu obce už v tomto roku zabezpečiť hudobné telesá (No Name, KOLLÁROVCI a pod.). S realizáciou akcie mimo víkend kvôli dobrým cenám. Vzhľadom na reálne termíny bol vytipovaný termín budúcich osláv „Kamenické dni“ na 29.-30.06.2018, t. j. piatok, sobota. Poslanci odporúčajú vtesnať sa do čiastky 10 000,- € za hudobné telesá.
Starosta poskytol tieto informácie:
– Zrealizovalo sa výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou. Rada školy navrhla na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou Mgr. Slavomíra Tokára a následne bol starostom obce menovaný na funkciu riaditeľa.
– Obec rozpracovala projekt ako reakciu na výzvu MŽP SR na zakúpenie kompostérov pre každú domácnosť.
– Kosba v obci – starosta konštatoval, že je veľký úbytok vhodných aktivačných pracovníkov a do budúcna sa bude musieť tento problém riešiť inak ako len aktivačnými pracovníkmi.
– Starosta informoval o podpise Dodatku č. 2 k Prvému municipálnemu úveru Zmluva o úvere č. 22/022/2001, podľa ktorého by sa zvyšok úveru mal splatiť v intervale nasledujúcich 5 rokov. Dodatok bol podpísaný v súlade so súhlasným Uznesením č. 20/2017 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, zo dňa 08. júna 2017.
– Ekonomika úradu – starosta informoval poslancov o tom, že úrad sa bude do septembra správať zdržanlivo.
– P. Ferko, narodený v r. 1961 bol kvôli správaniu prepustený zo sociálneho zariadenia v Stakčínskej Roztoke a jeho sestra p. Maľarová, bytom Kamienka, žiada od úradu pomoc. Tento problém starosta písomne predloží Komisii pre mládež, kultúru a sociálne veci.

06. Diskusia
P. M. Čabák podal informáciu o stave kamenického futbalu.
P. Komarc – tričká pre futbalový dorast.
P. M. Hodák – dôchodcovia sú bez peňazí.
P. M. Hamaďaková – poukázala na prípravu VZN pre vznik ulice J. Macáka (buď areál píly JRD, alebo areál píly VLM). Je to na verejnú diskusiu.

07. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 21/2017 tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice. Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 8 prítomných poslancov.

08. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 12. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 11. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa