Ing. Monika Hamaďaková, rod. Daňová – volebný program

Ing. Monika Hamaďaková, rod. Daňová – volebný program

Vážení spoluobčania, milí Kameničania,

od posledných volieb do orgánov samosprávy miest a obcí uplynuli štyri roky. Onedlho budeme mať znovu možnosť zvoliť si spomedzi nás tých, ktorí budú v nasledujúcom volebnom období viesť našu obec. O vašu voličskú priazeň a vaše hlasy sa uchádzam aj ja ako nezávislá kandidátka na starostu obce a na poslanca obecného zastupiteľstva. Podnet k mojej kandidatúre prišiel od samotných občanov, predovšetkým tých, ktorí ma bližšie poznajú z osobného života či z pracovnej oblasti, poznajú moje osobnostné vlastnosti a predpoklady. Pre mňa bolo pri rozhodovaní dôležité aj to, že za posledné štyri roky som na poste poslanca obecného zastupiteľstva získala množstvo poznatkov o fungovaní samosprávy, o potrebách a problémoch obce, o ľuďoch. O tom, čo je dobré a správne a v čom je potrebné pokračovať – aj o tom, čo je potrebné zmeniť, či riešiť iným spôsobom. Predošlá poslanecká práca je pre budúceho starostu veľmi dôležitou skúsenosťou.

Obec je nielen samosprávny systém, do ktorého patria volené a poradné orgány, obecný úrad, škola a pod. Je to aj priestor, o ktorý je nevyhnutné starať sa, udržiavať ho, modernizovať a budovať – verejné priestranstvá, obecné budovy, komunikácie, cintorín, ihriská. Obec sú však predovšetkým ľudia – pre ich prospech a k nim majú smerovať všetky aktivity, investície – rozvoj obce sa má zamerať na dosahovanie všeobecne prospešných cieľov. Z toho vychádza aj môj program, moja vízia o tom, na čo by sa v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti mala obec zamerať, kam treba nasmerovať snaženie a prostriedky.

Efektívne finančné riadenie obce – je základný predpoklad toho, aby obec z dostupných finančných zdrojov dokázala urobiť čo najviac a kumulovala vlastné zdroje na investície a rozvoj obce. K tomu je nevyhnutné zabezpečiť racionálne fungovanie obecného úradu, správne nastaviť kritéria na čerpanie príspevkov a dotácií z rozpočtu obce, transparentne obstarávať tovary a služby, prehodnotiť zmluvné vzťahy z hľadiska výhodnosti pre obec, odbúrať neopodstatnené výdavky. Racionalizácia neznamená ohrozenie alebo znefunkčnenie – ide o hľadanie slabých miest a eliminovanie nehospodárnosti, a to je jedna zo základných a prvoradých úloh budúceho starostu. Pre rozvoj obce je dôležité uchádzať sa a využívať zdroje európskych fondov cez operačné programy programového obdobia 2014 – 2020 v rámci dostupných výziev aplikovateľných na našu obec, alebo cez mikroregionálne združenie.

Otvorené a participatívne riadenie obce – chcem rozšíriť a skvalitniť priestor pre činnosť obecného zastupiteľstva (napr. aj zriadením poslaneckej kancelárie na účely zasadnutí komisií, na stretnutia poslancov s občanmi a i.). Chcem rozšíriť komisie o najdôležitejšiu – finančnú, ktorá v súčasnosti neexistuje a zadefinovať zásady pre činnosť komisií. Do komisií prizvať k spolupráci aj odborníkov pre danú oblasť z radov občanov. Umožniť občanom participovať na príprave rozpočtu predkladaním vlastných návrhov alebo hlasovaním o jednotlivých alternatívach týkajúcich sa rozvoja obce. Vždy v období pred prípravou rozpočtu chcem absolvovať verejné stretnutia s občanmi podľa pracovných obvodov poslancov, čo umožní zamerať sa na špecifické problémy a potreby danej lokality. K riešeniu závažných problémov a dôležitých obecných otázok budem zvolávať verejné zhromaždenia občanov. Samozrejmosťou bude povinné zverejňovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám i nad jeho rámec. Cez internetovú stránku obce chcem sprístupniť občanom aj audiozáznamy, alebo audiovizuálne záznamy z rokovaní obecného zastupiteľstva.

Starostlivosť o obec – každý z nás chce žiť v čistej, udržiavanej obci a chce v nej mať možnosť relaxu s vytvorenými miestami – zónami pre oddych či už priamo v obci alebo v blízkom okolí – z tohto dôvodu je potrebné revitalizovať obecný park, skultúrniť okolie potoka Kamenica (Rika), udržiavať turistické chodníky v okolí. Sústavnú údržbu a priebežné udržiavanie každej z ulíc (nielen centra) považujem za samozrejmosť, ako aj dobudovanie komunikácií v novozastavanej časti obce (stará píla). Je nevyhnutné dbať o životné prostredie – zabezpečiť likvidáciu neriadeného skládkovania odpadu, čistenie obecného potoka, či pomoc domácnostiam pri výskyte väčšieho množstva odpadu. Pri obecných prácach a starostlivosti o obec je potrebné využívať možnosti vyplývajúce z národných projektov pre nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Spoločenské zložky, šport, kultúra – predpokladom ich činnosti je podpora z obecných zdrojov, čo považujem za nevyhnutné a správne, ak sú prostriedky prideľované účelovo, na konkrétne ciele a sú racionálne a transparentne využívané. V oblasti športu zdroje orientovať viac na športovú výchovu a aktivity našich detí a mládeže. Športoviská v správe obce je potrebné sprístupniť verejnosti. Mojím cieľom je aj to, aby v obci boli aspoň dve verejné detské ihriská v rôznych častiach – jedno vynoviť pri materskej škole a ďalšie zriadiť v inej lokalite ako kombinované napr. spojením s workoutovou časťou aj pre dospelých.

Sociálna oblasť – pre obec finančne náročná a pre ľudí veľmi dôležitá oblasť. Potreba opatrovateľskej služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých sa v súvislosti s demografickým vývojom bude časom zvyšovať. Sociálny systém je nutné nastaviť tak, aby bol finančne zvládnuteľný pre obec i občanov a bol prístupný pre všetkých, ktorí sociálnu službu potrebujú. Aj v tejto oblasti je nutné využívať možnosti, ktoré priebežne vznikajú v rámci národných projektov ÚPSVaR pre nezamestnaných. Pred obcou a jej orgánmi stojí do budúcich rokov veľká výzva spočívajúca vo výstavbe obecného zariadenia sociálnych služieb. Okrem vlastných, prípadne nenávratných zdrojov, majú v súčasnosti obce a vyššie územné celky možnosť čerpania návratných zdrojov financovania na výstavbu sociálnych zariadení zo Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci programu Dôstojná staroba. Veľký potenciál vidím v dostatku kvalifikovaných pracovných síl v obci a výbornej polohe aj pre klientov z blízkych obcí a miest. Je nevyhnutné urobiť všetko pre zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, deti a dorast, lekárne a pokúsiť sa o obnovenie činnosti stomatologickej ambulancie.

Materská škola – ako stavebnú prioritu v obci vidím dobudovanie – prístavbu materskej školy k základnej škole v časti „Kamčatka“, v ktorej už dnes sú umiestnení škôlkári – prípravkári. Prístavba by bola finančne menej náročná než výstavba novej, deti by získali moderné, energeticky úsporné priestory kontinuálne spojené so školou, telocvičňou. Došlo by tým aj k uvoľneniu obecnej budovy terajšej materskej školy, ktorú by po vnútorných úpravách bolo možné využívať ako obecné byty.

Cintorín – v najstaršej časti cintorína v čo najkratšom čase urobiť prípravu terénu a úpravy umožňujúce pochovávanie do zeme novým spôsobom (bez pomníkov, na „americký“ štýl). Plánujem zriadenie urnového múru vzhľadom na žiadosti občanov, aj s ohľadom na existujúce cirkevné predpisy na nakladanie so spopolnenými telesnými ostatkami. Sústavnú starostlivosť o areál cintorína považujem za samozrejmosť. Hrobové miesta ani v budúcnosti nebudú spoplatňované.

Čo s tým, čo nás trápi takmer 10 rokov? Dva najväčšie problémy, ktoré dlhodobo trápia obec, je rozostavaný stacionár a oporný múr/chodník. Stacionár, na výstavbu ktorého obec predala pozemok za symbolickú cenu, je v cudzom vlastníctve zaťažený ťarchami s takmer žiadnou perspektívou dostavby budovy, zarastený, zamorený odpadom. Aj keď obec tu má obmedzené možnosti, je potrebné v danej veci využiť dostupné právne prostriedky v otázke vlastníctva, resp. finančnej náhrady, nakoľko nebol splnený zámer kvôli ktorému obec predala pozemok za symbolickú cenu a urgentne aj v otázke vyčistenia pozemku. Oporný múr/chodník pri štátnej ceste I/74 je predovšetkým záležitosťou štátu, resp. Slovenskej správy ciest, ktorá sa v roku 2012 na základe zmluvy s obcou stala investorom a stavebníkom tejto stavby, tzn. má ju zrealizovať na náklady štátu. Obec musí byť v tomto smere aktívna a vyvinúť maximálnu iniciatívu na jej skorú realizáciu.

Existuje mnoho iných oblastí a viac či menej závažných problémov, ktoré je potrebné v obci riešiť. Vo všetkých bude potrebná predovšetkým spolupráca starostu s obecným zastupiteľstvom, konanie na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy, či regionálnej územnej samosprávy. Som maximálne naklonená spoločnému rozhodovaniu o obci, a preto ak od poslancov, či občanov vzídu zmysluplnejšie návrhy na to, čo je potrebné v obci robiť, ktorým smerom ísť, som pripravená ich akceptovať a vyvinúť maximálne úsilie na ich realizáciu. Nie vôľa jednotlivca, ani starostu, ale výsledok širšej dohody starostu, poslancov a občanov nech je tým, čo bude našu obec posúvať dopredu. V prvom rade je však potrebné, aby každý občan zodpovedne naložil so svojim právom voliča, nenechal za seba rozhodovať iných, ale po dôkladnom zvážení dal svoj hlas ľuďom, ktorí dokážu spolupracovať a pracovať v prospech obce a jej obyvateľov. Ja som pripravená pracovať – cieľavedome a zodpovedne – pre obec, pre vás a SPOLU S VAMI.

Ing. Monika Hamaďaková, rod. Daňová
poslankyňa obecného zastupiteľstva
a nezávisla kandidátka na starostku obce č. 1

 
Čítajte tiež:
Predvolebné stretnutie s občanmi
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa