Zápisnica zo 16. zasadnutia ObZ

Zápisnica zo 16. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 08. marca 2018 v zasadačke obecného úradu.

01. Otvorenie
Zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzala schôdzka obecnej rady dňa 05.03.2018. Šestnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných a skonštatoval, že pozvánky boli doručené načas a všetkým. Poslanci verejne jednohlasne schválili program zasadnutia. Za overovateľov zápisnice boli určení Anna Daňová a Mária Škrlíková. Zastupiteľstvo bolo ako vždy verejné.

02. Kontrola plnenia uznesení
Bola prevedená kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s konštatovaním, že uznesenia ObZ sa plnia priebežne.

03. Hájik, n. o. – žiadosť o pomoc
Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnila pani J. Harbistová (riaditeľka n. o.). Poslancom vysvetlila dôvody žiadosti o pomoc, ktoré boli nahlas na zastupiteľstve prečítané. Poukázala na fakt, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas fungovania stacionárov na Slovensku zákonom zmenilo pravidlá, čo spôsobilo viacerým stacionárom na Slovensku existenčné problémy. Nový sociálny zákon možnosť pomôcť stacionárom zakotvil do nového zákona. Poslanci v konštruktívnej diskusii získali dostatočné množstvo informácií od pani Harbistovej a starostu. Vzhľadom na vyčerpávajúce otázky a odpovede dal starosta o pomoci konkretizovanej v dvoch žiadostiach pre stacionár Hájik, n. o. verejne hlasovať. Poslanci pomoc neschválili.

04. Infraštruktúra v lokalite bývalej píly VLM – ponuka riešení
Vzhľadom na skutočnosť, že investor (p. Hudák) požiadal tunajší stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia pre kompletnú infraštruktúru, majiteľ stavebných pozemkov Ing. S. Hudák písomne požiadal aj ObZ o možnosť predniesť poslancom svoje predstavy, čo zamýšľa s infraštruktúrou po jej vybudovaní. (ObZ sa osobne zúčastnil.) Poslancom v stručnosti predstavil svoju víziu a to že vodu, kanál, plyn odovzdá konkrétnym odborným organizáciám. Obci ponúka verejné osvetlenie a miestnu komunikáciu vrátane chodníka. Predniesol aj konkrétnu finančnú predstavu za koľko by to mala obec kúpiť. Keďže obec už má rozpočet na tento rok schválený a prerozdelený, kupovať sa nebude nič. Poslanci otázkami získali cenné informácie o uvedenej lokalite, vrátane ceny stavebného pozemku. Keďže táto časť obce skôr, alebo neskôr bude organickou súčasťou našej obce, zastupiteľstvo a starosta hľadá profesionálny prístup k uvedenej lokalite. Z tohto dôvodu poslanci zmocnili starostu obce prerokovať s VSD a. s. možnosť ako do balíka platieb za terajšie LED osvetlenie dostať aj areál bývalej píly VLM (odhadovaná cena osvetlenia podľa pána S. Hudáka 12 000 €) nezabúdajúc na skutočnosť, že niečo podobné čaká obec aj na ul. J. Macáka (bývalá píla JRD). Po krátkej diskusii poslanci rozhodli, že tento rok sa od pána S. Hudáka žiadna miestna komunikácia kupovať nebude.

05. Infraštruktúra na ulici J. Macáka
Starosta obce prítomných informoval o týchto skutočnostiach. S poslancom M. Čabákom sa uvedenej lokalite intenzívne venujú a zrealizované sú tieto veci:
– Vodovod a kanál vybudované
– S VVS, a.s. závod Humenné napojenie na sieť prerokované a odsúhlasené
– Prví stavebníci dostali od obce súhlas s napojením na vodu, kde s týmto dokladom navštívili zákaznícke centrum VVS, a. s. závod Humenné
– Drobnú poruchu vzniknutú pri napájaní sa jedného z domov dá na náklady obce odstrániť tunajší úrad
– Obecný úrad dal odbornej organizácii vypracovať projekt na plynofikáciu uvedenej ulice s tým, že trasa plynu bude vedená po už jestvujúcich stavebných pozemkoch, kde sú vlastníci známi a nie po budúcej miestnej komunikácii kde je plno aj už nežijúcich vlastníkov
– K plynofikácii zvolá operatívne stretnutie starosta obce za účasti poslanca M. Čabáka
Poslanci informáciu zobrali na vedomie a s navrhovaným riešením súhlasili.

06. Predajňa rýchleho občerstvenia kebab – záujem o výstavbu (pán Jurašek)
Rokovania sa zúčastnil aj pán V. Jurášek, ktorý poslancom poďakoval za možnosť predniesť svoju požiadavku na vybudovanie rýchleho občerstvenia v obci. Žiadosť podal poštou písomne a pre informáciu uviedol nasledovné:
– Rýchle občerstvenie prevádzkujem v Humennom
– Najväčší záujem o tieto služby je práve z Cirošskej doliny
– Platím vysoký nájom
– Obec Kamenica nad Cirochou má strategickú polohu na Cirošskej doline a z tohto dôvodu sa logicky pýta v obci niečo podobné vybudovať
Žiadateľ predložil aj farebnú vizualizáciu.
Poslanci otázkami získali potrebné informácie, t. j. že z viacerých lokalít sa najpraktickejšia javí lokalita medzi lipami – v centre obce, poniže obchodu zelenina. Starosta o tejto možnosti dal hlasovať. Hlasovalo sa o zámere, kde poslanci jednomyseľne schválili zámer s tým, že k odpredaju nášho pozemku príde až po vypracovaní GO plánu zo strany žiadateľa.

07. Budovanie optických sietí v obci (Antik, Telekom)
Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosti Antik a Telekom v ostatnom čase viackrát navštívili tunajší úrad s požiadavkou vybudovať v obci moderné optické siete (jedná sa o konkurenčné firmy) starosta obce sa rozhodol, že o týchto skutočnostiach je potrebné informovať aj ObZ.
Praktická stránka by mala vyzerať asi takto:
– Spoločnosti po dohode s VSD a. s. vymenia chybné stĺpy
– Káble budú umiestnené na existujúcich elektrických stĺpoch
– Balíček bude obsahovať predovšetkým vysokorýchlostný internet, digitálnu televíziu a telefónovanie
Investori plánujú hore uvedené zrealizovať v roku 2018.

08. Zmena rozpočtu na rok 2018 – navýšenie o 37 268,- €
Vzhľadom na skutočnosť, že MF SR štátny rozpočet, ale aj rozpočty obcí schválilo až po schválení obecného rozpočtu (termín určený zákonom) došlo k navýšeniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre našu obec na rok 2018 o 37 268,- €. Keďže je to čiastka zaujímavá, starosta a členovia rady poslancom navrhli prerozdelenie týchto prostriedkov do rozpočtu obce nasledovne:
Kapitálové výdavky navýšenie o 20 000,- €, t. j. spolu 100 000,- € (pre rok 2018)
Rozvoj obce navýšenie o 17 268,- € 47 992,- € (pre rok 2018)

09. Kapitálové výdavky 2018 – určenie priorít
Tento plán bol prerokovaný na rade. Starosta predstavil poslancom niekoľko možností s poukázaním na fakt, že tento rok je pre samosprávu rokom volebným a ísť do investícií, ktoré by sa preniesli aj do roku 2019 sa javí ako neetické. V pláne výstavby pre tento rok je aj nová požiarna zbrojnica. Doterajšie náklady predstavujú cca 6 000,- € za projekt a cca 2 000,- € za protipožiarne opatrenia v areáli novej požiarnej zbrojnice. Ďalší fakt, na ktorý starosta poukázal je skutočnosť, že obec ako 1 z mála v okrese dostala z MV SR rozhodnutie o pridelení 30 000,- € na prístavbu garáží k jestvujúcej novej požiarnej zbrojnici. Tieto informácie boli poslancom poskytnuté s poukázaním na fakty, že niektoré miestne komunikácie sú v katastrofálnom stave. Voľba do čoho v tomto roku pôjdeme ostala na poslancoch. Vznikol priestor na diskusiu, kde poslanci poukazovali na to, čo by v obci bolo potrebné zrealizovať. Keďže demokratický proces je o hlasovaní a o väčšine, starosta dal verejne hlasovať o tom, čo je prioritou na tento rok.
Zelenú dostala lokalita:
– Nespevnené parkovisko za kostolom
– Chodník a cesta od fary po malú vlakovú stanicu
– Oprava časti chodníka pri ŠJ
– Pokiaľ zvýšia financie do plánu na tento rok zahrnúť aj chodník, alebo cyklochodník od píly VLM po GVP (ul. Partizánska)

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
V súlade s plánom činnosti hlavného kontrolóra a platnou legislatívou hlavná kontrolórka predniesla správu za rok 2017. Kontrolnou činnosťou nebolo zistené žiadne porušenie zákona ani interných predpisov. Hlavná kontrolórka popri ekonomike OcÚ, v súlade s požiadavkami obecného zastupiteľstva, skontrolovala aj ekonomiku ŠJ s výsledkom bez závad. Poslanci správu zobrali na vedomie.

11. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2018 do 28.02.2018
Hlavná kontrolórka nahlas prečítala správu za obdobie od 01.01.-28.02.2018. Tento materiál si vyžiadali poslanci v roku 2017 tak, aby správa hlavnej kontrolórky bola čítaná od obecného zastupiteľstva po obecné zastupiteľstvo a stala sa súčasťou programu obecného zastupiteľstva. K obom správam od hlavnej kontrolórky starosta otvoril diskusiu, v ktorej si poslanci a hlavná kontrolórka ujasnili detaily kontroly. Poslanci sa v diskusii verejne pýtali na ekonomiku futbalového klubu a či už bola vykonaná kontrola v klube dôchodcov Platan. Hlavná kontrolórka odpovedala, že futbalový klub zatiaľ nepredložil písomnosti a klub dôchodcov Platan bude priebežne skontrolovaný v tomto roku.

12. Došlá pošta
Marek Sabol, bytom Dobrianského 1673/41, Humenné, písomne požiadal o odkúpenie parcely podľa GO plánu, ktorý priložil k žiadosti. Jedná sa o obecnú parcelu, ktorá bola získaná v minulosti od štátu práve pre stavebníkov, ktorých pozemky hraničia s ulicou Železničnou v lokalite bývalej píly JRD (ul. J. Macáka). Je to nový stavebník v obci. Poslanci štandardne verejným hlasovaním odsúhlasili predaj pozemku za cenu 10,- €/m2. Poslanci upozornili na skutočnosť, že ostatní vlastníci priľahlých pozemkov k obecnej parcele užívajú ako prechod obecný majetok. Zmocnili starostu listom ich na daný fakt upozorniť.
SZZP zaslal na ObZ žiadosť o dotáciu na činnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že každoročne prispievame tým spoločenským zložkám (je ich 14), ktoré nie sú priamo napojené na obecný rozpočet, poslanci navrhli členom rady, aby prerozdelili 2 500,- € spoločenským zložkám.
Pani V. Čabáková, bytom Partizánska 594/95, Kamenica nad Cirochou požiadala o úľavu platby za TKO. Poslancom bola žiadosť nahlas prečítaná. Po krátkej diskusii bolo skonštatované že každá výnimka podrýva autoritu zákona (zákon to neumožňuje). Poslanci hlasovaním žiadosti nevyhoveli.

13. Rôzne a diskusia
V rôznom starosta informoval o nasledovnom:
– V marci 2018 sa realizuje výrub prestarnutých a chorých drevín v obci (gaštany pri kostole, staré agáty pri potoku v centre obce a smrek poškodený bleskom na cintoríne)
– Stav financií na účte 15 000,- €
– Poslané projekty na Úrad vlády – projekt na multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a športová výbava pre box
– Bol ukončený audit za rok 2016
– V jari 2018 bude vytýčená parcela na tzv. rybník a parcela SPF (Bačoveň) na dočasný zberný dvor
– Deň obce 2018 bude realizovaný na letisku v piatok 29.6.2018 v réžii obce a v sobotu 30.06.2018 v réžii stankárov (pán R. Kabát)
V rôznom sa poslanci informovali ako je to s dotáciami z obce na činnosť stolnotenisového klubu v tomto roku. Prítomná ekonómka skonštatovala nasledovné:
– Na činnosť schválené 3 500,- € (pre rok 2018)
– K dnešnému dňa vyčerpané 1 557,22 €
– Starosta obce podporil Memoriál V. Suška čiastkou 200,- €
Poslanci po zverejnení týchto čísel skonštatovali že najvyššie čerpanie v obci zo spoločenských a športových zložiek má práve stolný tenis.
V bode rôzne starosta vyzval poslancov, aby aj oni informovali obecné zastupiteľstvo o tom, čo potrebuje obec pre bezchybný chod.
Mária Škrlíková informovala o Dňoch obce 2018. Požaduje navýšenie rozpočtu.
Jozef Komarc sa pýtal na rozbagrovaný areál MŠ a na výrub stromov v lokalite “mlyn”. Starosta odpovedal, všetko je v poriadku, ošetrené úradom. Jedná sa o výrub z dôvodu chystanej výstavby rodinného domu.
Filomén Burda sa pýtal na:
– letáky BILLA
– očkovanie psov v obci
– čo stojí odchyt psov
– rozdiel v celoročnej fakturácii za vývoz kontajnerov v obci Dlhé nad Cirochou a v obci Kamenica nad Cirochou
– na výsledok projektu “kompostéry pre obec”
Starosta odpovedal:
– letáky bez komentára
– očkovanie psov v obci – starosta osloví kompetentných veterinárov
– čo stojí odchyt psov – zmluva na odchyt psov bola zverejnená. Je možnosť ju na úrade preštudovať.
– Rozdielnosť fakturácie – každá obec rieši odpadové hospodárstvo v rámci svojich možností. V našej obci končí odpad na skládke TKO cez zmluvný vývoz firmou FURA, vrátane separovaného zberu z domácností
Monika Hamaďáková sa pýta, čo finančné prostriedky cez projekty z MAS Pod Virhorlatom (chodník Partizánska). Starosta odpovedal – zatiaľ výzvy na nič v rámci MAS neboli zverejnené.

14. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 27/2018 tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice. Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 7 prítomných poslancov.

09. Záver
Po vyčerpaní programu 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce s poďakovaním za účasť všetkým prítomným a k MDŽ poprial všetko najlepšie.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 12. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 11. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa