Pozvánka na 15. riadne zasadnutie ObZ

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie ObZ

Zvolávam 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou na deň 06. decembra 2017 (streda) o 17:00 hod. do zasadačky Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou s týmto programom:

 
01. Otvorenie

02. Kontrola plnenia uznesení

03. Návrh rozpočtu na rok 2018 a odborné stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu

04. Návrh VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov

05. Došlá pošta

06. Rôzne

07. Diskusia

08. Návrh na uznesenie

09. Záver

 
Žiadam pozvaných o dochvíľnosť na zasadnutie.

Ing. Alexander Bugyi
starosta

 
Čítajte tiež:
Pozvánka na 14. riadne zasadnutie ObZ
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa