Zápisnica z 12. zasadnutia ObZ

Zápisnica z 12. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 08. júna 2017 v zasadačke obecného úradu.

01. Otvorenie
Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítalp rítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili tak, ako ho obdržali v pozvánke. Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Škrlíková a Marek Čabak.

02. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce s konštatovaním, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené, neplní sa iba uznesenie ohľadom označenia ulíc.

03. Návrh záverečného účtu obce Kamenica nad Cirochou za rok 2016 so stanoviskom HK obce
Referoval starosta obce, poslanci návrh obdržali písomne. Záverečný účet bol zverejnený spôsobom obvyklým. Starosta dal priestor na otázky, na ktoré odpovedala ekonómka. Keďže hospodárenie obce za rok 2016 bolo prebytkové, poslanci v súlade so zákonom navrhujú 10 % dať do rezervného fondu a zbytok použiť do rozvoja obce. Prebytok za rok 2016 bol v čiastke 2901.69 €. V súlade so zákonom stanovisko k záverečnému účtu podala v písomnej forme aj HK obce. Starosta obce dal hlasovať s týmto výsledkom: 7 poslancov bolo za schválenie bez výhrad a 2 poslanci (Burda, Hamaďaková) za schválenie záverečného účtu s výhradami. Starosta v súlade so zákonom dá vypracovať finančný audit obce. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 20/2017.

04. Úver z roku 2001 – ukončenie úverovej zmluvy
Keďže zmluva z roku 2001 končí v júni 2017 poskytovateľ úveru t. j. Prima banka Prešov po vzájomnom rokovaní vypracovala 2 varianty ponúk na splatenie úveru. Keďže k dnešnému dňu zostáva splatiť úver v čiastke 126505.93 € starosta poslancom odporúča tzv. 5-ročný variant (53 splátok). Prvá splátka úveru by sa zrealizovala v januári 2018. Poslanci v diskusii prejavili záujem aj o iné alternatívy, ako je Prima banka. Starosta dal hlasovať, kto je za 5 a kto za 10 ročný variant z ponuky Prima banky s týmto výsledkom:
– za splácanie úveru v tzv. 5 ročnom variante počnúc januárom 2018 bolo 5 poslancov, 4 poslanci sa hlasovania zdržali. Všetci zúčastnení sú si vedomí, že úver splácať treba a daňová politika štátu voči obciam umožňuje takýto úver splácať.

05. Územný plán obce – zmeny a doplnky – areál bývalej píly VLM
Na zasadnutí bol prítomný p. Ing. Hudák – majiteľ parcely (areál bývalej píly VLM). Tento sa zúčastnil už druhého zasadnutia ObZ k problematike zmeny územia svojho pozemku. Poslancom predložil farebnú štúdiu využitia územia a odpovedal poslancom na ich otázky. Keďže celá záležitosť je odborne spracovaná formou VZN pre zmenu územia, starosta dal hlasovať o tom, kto súhlasí, aby uvedená parcela bola využitá na výstavbu nízkopodlažných rodinných domov. Poslanci hlasovaním schválili zmenu v územnom pláne v lokalite bývalá píla VLM zo zóny agroturistika na výstavbu nízkopodlažných rodinných domov a k tomu VZN č. 1/2017 o záväznej časti spoločného ÚP Kamenica nad Cirochou a Kamienka. Starosta obce dal hlasovať s týmto výsledkom: za zmenu bolo 9 poslancov.

06. Výzvy a projekty
Starosta obce poslancov informoval o podaných projektoch nasledovne:
– Výzva VÚC Prešov – podaný projekt k 700. výročiu obce
– Výzva MV SR – prevencia kriminality – kamerové systémy (projekt odoslaný)
– Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko – projekt odoslaný
– Úrad vlády SR – detské ihrisko – projekt odoslaný
– Projekt SFZ – viacúčelové ihrisko – projekt odoslaný
– Ministerstvo financií SR – bezbariérový vstup do budovy OcÚ – projekt odoslaný.
– Výzva MV SR – na likvidáciu odpadov v obciach s rómskou komunitou – na projekte sa pracuje.
Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.

07. Stav príprav 700. výročia obce
Prítomných informovala predsedníčka kultúrnej komisie p. Škrliková. Informáciu doplnil starosta o následovné:
– kto bol pozvaný
– kto príde na oslavy
– koľko bolo oslovených sponzorov
– ako sponzori prispeli bude zverejnené po rekapitulácii výročia obce
Občanom boli doručené pozvánky, brožúrky, magnetky a pozvánka na Kamenickú kvapku krvi. Starosta sa verejne opýtal kto z poslancov, koľko sponzorov oslovil a s akým výsledkom. Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.

08. Došlá pošta a rôzne
Boli prejednané tieto žiadosti:
l. Žiadosť Moniky Mažerikovej, bytom Lesná 578/21 Kamenica nad Cirochou o poskytnutie finančného príspevku na osobného asistenta pre žiačku Ninku Mažerikovú na obdobie školského roka 2017/2018. Poslanci súhlasili s poskytnutím finančného príspevku. Za poskytnutie hlasovalo 9 poslancov.
2. Žiadosť Tatiany Gambošovej, bytom Gaštanová 858, Kamenica nad Cirochou o poskytnutie finančného príspevku na
osobného asistenta pre žiačku Karolínu Gambošovú na obdobie školského roka 2017/2018. Poslanci súhlasili s poskytnutím finančného príspevku. Za poskytnutie hlasovalo 9 poslancov.
3. Žiadosť Hájik, n. o. Gaštanová 12, Kamenica nad Cirochou o udelenie súhlasu rozšírenia nehnuteľného majetku –
nebytových priestorov v budove ZŠ Kamenica nad Cirochou, súpisné číslo 204 o 61.72 m², na celkovú výmeru 198 m² na prevádzkovanie Denného stacionára v Kamenici nad Cirochou, ako aj rekonštrukciu týchto priestorov. Uvedené priestory má Hájik n. o. v prenájme. Po prejednaní poslanci súhlasili s rozšírením a rekonštrukciou nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v budove ZŠ Kamenica nad Cirochou. Za udelenie súhlasu hlasovalo 9 poslancov.
4. Žiadosť dôchodcov z obce Kamenica nad Cirochou o úľavu na dani z nehnuteľnosti a poplatku za TKO. Žiadosť podpísalo 14 dôchodcov. Obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť zobralo na vedomie s tým, že zákon takúto možnosť úľavy jednotlivým dôchodcom nepripúšťa.

09. Diskusia
V diskusii vystúpili títo poslanci:
– p. Burda – sa opýtal na ordinačné hodiny v zubnej ambulancii, poukázal na vŕby na ul. Partizánskej, nájom v telocvični v prospech obce Kamienka a vo veci cesty v areáli býv. píly JRD. Starosta odpovedal následovne: celú písomnú korešpondenciu, zmluvy a listy úrad zverejňuje. Odporúčame otázky priamo na MUDr. Vaceľovú. Vŕby – úrad prerokuje tento problém s majiteľom pozemku t. j. s povodím Bodrogu a Hornádu. Výšku nájmu odporúčam konzultovať s riaditeľom ZŠ. Cesta – medzi pozemkami vznikla ako účelová komunikácia, ktorá slúži všetkým 26 vlastníkom stavebných pozemkov. V minulosti sa zrealizovala podpisová akcia z iniciatívy práve týchto 26 vlastníkov tak, že súhlasili s používaním pre budúcich stavebníkov a je záujem túto cestu v budúcnosti odpredať obci, ktorá bude vykonávať odbornú údržbu a servis vrátane výstavby IS a VO. Občania nech tento problém konzultujú s obecným úradom.
– p. Hamaďaková – pri silnejšom vetre sa pravidelne opakujú výpadky verejného osvetlenia na ul. Partizánskej. Teraz sa opravujú miestne komunikácie – je potrebné opraviť MK Pod Žbirom. Odpovedal starosta obce: OcÚ registruje, že ťažká technika, domiešavače a kamióny poškodili MK, ktorá je vlastne od základu novou komunikáciou, zatiaľ len s jednou vrstvou živičného koberca. Pokiaľ by OcÚ vedel, že sa začne na tejto ulici intenzívne budovať, určite by nepristúpil k pokládke asfaltu finišérom, ale urobil by tak po vybudovaní rodinných domov. Výpadky osvetlenia hláste zamestnancom obecného úradu.
– p. Daňová – poukázala na nepokosené pozemky u p. Melničakovej na ul. Kpt. Nálepku a bývalý sociálny podnik – školská záhrada. Starosta odpovedal: za poplatok môžeme pokosiť súkromné pozemky, no až vtedy, keď bude obecný majetok pokosený k spokojnosti občanov.
– p. Komarc – jazdia preťažené auta s drevom na stanicu, ako je to s bytovkou č. 13 – či budú platiť nájomníci prenájom, počas vystúpenia žiakov ZŠ v kinosále KD bol zaprataný únikový východ. Odpovedal starosta: je to subjektívny názor p. poslanca, no odporúčam prizvať majiteľov prepravujúcich drevo z VLM na žel. stanicu a zainteresovať ich do života obce buď formou podpory športu, kultúry, alebo žiakov v miestnej MŠ. V II. polroku na zasadnutí ObZ starosta navrhne nájom, alebo odpredaj bytovky vlastníkom a podľa výsledku aj návrh investícií pre rok 2018 t. j. zabedniť zadný štít, aby vietor strechu nezobral a prekrytie strechy, keďže sa jedná už o majetok obce. Vystúpenie v kinosále KD – keď bol zaprataný, prečo poslanec s touto informáciou čakal až do zasadnutia ObZ?

10. Návrh na uznesenie
Za uznesenie č. 20/2017 sa hlasovalo podľa jednotlivých prejednávaných bodov programu.

11. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce poďakovaním za účasť všetkým prítomným.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 11. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 10. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa