Výberové konanie na riaditeľa školy

Výberové konanie na riaditeľa školy

Obec Kamenica nad Cirochou V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou.

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov v základnej škole podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– prvá atestácia
– najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

Iné požiadavky:
– znalosť školskej legislatívy, právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– zdravotná spôsobilosť
– organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita
– komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
– osobnostné, morálne predpoklady a občianska bezúhonnosť

Požadované doklady:
– overené kópie dokladov a najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– profesijný životopis
– doklad o dĺžke výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľa (podľa §6 a §10 zákona č. 317/2009 Z. z.)
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy
– čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 19. mája 2017. Prihlášky v uzatvorenej obálke s označením “výberové konanie – ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica n/Cir., NEOTVÁRAŤ” posielajte na adresu:

Obec Kamenica nad Cirochou
Obecný úrad
Humenská 555/6
067 83 Kamenica nad Cirochou

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 
Čítajte tiež:
Rozvoj našej obce …
Demokracia po Kamenicky

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa