Zober loptu, nie drogy

Zober loptu, nie drogy

Od roku 2004 sa základná škola s materskou aktívne zapája do protidrogových aktivít. Aj v tomto školskom roku vedenie školy v spolupráci s pedagogickým zborom v Školskom vzdelávacom programe a v Pláne práce školy zakotvilo podujatia a aktivity zamerané na prevenciu užívania drog a iných negatívnych javov spoločnosti. Prostredníctvom školského rozhlasu sa 14. novembra odštartovala kampaň “Európsky týždeň boja proti drogám“. V rámci primárnej prevencie a v spolupráci s RÚVZ a s CPPPaP v Humennom sa uskutočnili rôzne podujatia a aktivity so žiakmi zamerané na zdravý životný štýl, negatívne účinky drogových a iných závislostí na ľudský organizmus, na prevenciu rizikového správania, šikanovania a rizík používania internetovej a mobilnej komunikácie. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na besede so zástupkyňou CPPPaP Mgr. S. Mervovou na tému “Ako sa nestratiť vo svete – Prevencia obchodovania s ľuďmi a sexuálne zneužívanie“. Hlavným cieľom kampane bolo predovšetkým aktívne zapojiť všetkých žiakov, vyvinúť maximálne úsilie v oblasti prevencie a varovať ich pred rôznymi závislosťami. Novinkou bol Medzinárodný turnaj vo florbale a futsale medzi žiakmi a učiteľmi kamenickej a družobnej školy Kamjanica na Ukrajine, ktorý sa uskutočnil v piatok 18. novembra v telocvični v rámci projektu “Zober loptu, nie drogy“.

zs_kamenica_telocvicna_futbal_futsal_1

Prvýkrát v našom regióne sa tento projekt zrealizoval práve v kamenickej škole. Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Mgr. Slavomír Tokár a koordinátor projektu OZ “Zober loptu, nie drogy” Ing. Matej Macicha, ktorí zároveň zaželali mladým športovcom veľa úspechov. Hralo sa podľa platných pravidiel a počas prestávok sa žiaci zoznamovali, vymieňali priateľské úsmevy a e-mailové adresy. Ani jazykové, ani národnostné bariéry nemali šancu zabrániť novým priateľstvám. Dievčenské družstvo skončilo na 2. mieste a chlapci obsadili 4. priečku. Chvályhodné je, že pochopili myšlienku priateľstva aj v športe, a vzhľadom na to, že ukrajinskí žiaci hrali florbal prvýkrát, darovali chlapcom 1. miesto a dievčatám 3. miesto. Víťazi získali ocenenia v podobe pohárov, diplomov a pekných cien. Každé družstvo bolo odmenené futbalovou loptou, florbalovými hokejkami a loptičkami. Hráči dostali aj kľúčenku, aby sa nikdy nestratil kľúč priateľstva a spoločných športových stretnutí. Riaditeľ ukrajinskej školy vyzval všetkých žiakov, aby si chránili svoje zdravie, aby v ich živote nemala droga zelenú a ponúkol myšlienku, ktorá je zároveň aj logom Všeobecnovzdelávacej školy Kamjanica: “Hovorí sa, že zdravie nie je všetko, ale kto nemá zdravie, pre toho všetko znamená nič“. V rámci spolupráce pozval vedenie a žiakov tunajšej školy na Vianočnú tvorivú dielňu. Poobede sa odohral ešte jeden turnaj, a to vo volejbale medzi učiteľmi zo ZŠ Koškovce, ZŠ Kamjanica a ZŠ Kamenica nad Cirochou. Všetkých pedagógov privítal starosta obce Ing. Alexander Bugyi spolu s riaditeľom školy Mgr. Slavomírom Tokárom. Učitelia ukázali svoje športové prednosti a súťaživosť. Hlavným zámerom bolo zastaviť sa a oddýchnuť od každodenných povinností. Pri dobrom guľáši, ktoré pripravili kuchárky zo školskej jedálne si učitelia navzájom vymenili svoje skúsenosti a poznatky spoza katedry. Okrem toho padla téma aj na porovnávanie školského systému v oboch krajinách. Aj keď sú rozdielne, máme jedno spoločné – to, že sa snažíme vzdelávať a vychovávať žiakov najlepšie ako vieme, lebo oni sú naša budúcnosť.

Mgr. Slavomír Tokár
zdroj: Podvihorlatské noviny, ročník LVII, číslo 48, strana 5

Čítajte tiež:
História kamenickej úzkokoľajky
História aeroklubu a poľného letiska

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa