Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 26. marca 2015 a 01. apríla 2015 v kancelárii starostu obce.

Prítomní podľa prezenčných listín, na zasadnutí dňa 26. 03. 2015 9 poslancov, na zasadnutí dňa 01. 04. 2015 7 poslancov (neprítomná Mária Škrlíková a Ing. Diana Burdová)

Prizvaní na zasadnutie dňa 26. 03. 2015 Jozef Murín, riaditeľ VVS a.s., závod Humenné, Štefan Kapuscinský, bývalý starosta obce a Ing. Benjamín Bláha, starosta obce Kamienka.

Program: 1. Riešenie problematiky ČOV a kanalizácie

Rokovanie:
Druhé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva k problematike ČOV a kanalizácie zvolal starosta obce Ing. Alexander Bugyi pozvánkou. Okrem iného dôvodom bolo podať poslancom a cez poslancov aj občanom relevantné informácie o histórii ČOV a kanalizácie a posúdiť strategický vplyv predošlého uznesenia na možné čerpanie eurofondov na intenzifikáciu ČOV, rekonštrukciu kanalizácie a dobudovanie nových zberačov tam, kde nie je vybudovaná kanalizácia, vrátane budovania novej kanalizácie v súlade s novým územným plánom platným od roku 2014.

Starosta obce zdôraznil skutočnosť, že s cieľom ozrejmiť poslancom a občanom históriu odovzdania ČOV a kanalizácie do odbornej správy VVS a. s. závod Humenné v roku 2005 bol oslovený bývalý starosta obce Štefan Kapuscinský, ktorý na otázky poslancov reagoval s týmto záverom: Obec nemala odborné zázemie na riadenie a prevádzkovanie ČOV, obec po vyfakturovaní stočného, keď uhradila prevádzkové náklady t. j. mzdy, elektrickú energiu, výmenu technologických zariadení, odbery a vyhodnotenie vzoriek, odplaty za vypúšťania vyčistených odpadových vôd do recipientu Cirochy a prípadné iné náklady, príjmy a výdaje sa rovnali nule, niekedy aj mínusové čísla, preto sa v minulosti vedenie obce rozhodlo tak, že najlepším riešením bolo dať tento majetok do odbornej správy VVS a. s. závod Humenné.

Štefan Kapuscinský zdôraznil aj skutočnosť, že dlhodobý úver obec zobrala na všetku investičnú činnosť obce (MK, DS, dokončovanie plynofikácie, časti kanalizácie) a nielen na vybudovanie ČOV. Poslancami bol oslovený aj starosta obce Kamienka Ing. Benjamín Bláha, ktorý skonštatoval, že po zvážení všetkých pre a proti, obecné zastupiteľstvo v obci Kamienka sa rozhodlo uznesením odpredať kanalizáciu v obci za 1 € pre VVS a. s. Košice.

Riaditeľ VVS a. s., závod Humenné Jozef Murín informoval prítomných, že pripúšťa fakt, že týmto oddiaľovaním od prijatia prvého uznesenia zo dňa 04. 09. 2014 číslo 25/2014 až po dnes sa intenzívne projektovalo a zmena stanoviska obce môže spôsobiť, že ČOV a kanalizácia obce Kamenica nad Cirochou sa nemusí stihnúť doprojektovať načas, vrátane vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o euro fondy. Zástupca VVS a. s. poznamenal, že musíme pripustiť možnosť, že v prvom kole žiadosť o euro fondy nemusí byť úspešná.

Keďže otázky a odpovede boli vyčerpané, starosta obce hosťom poďakoval a ďalej informoval poslancov o aktuálnom živote, ktorý sa týka obce :
1. dňa 26. 03. 2015 o 15:00 sa uskutočnilo zasadnutie obecnej rady,
2. boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie europrojektov,
3. bola podaná informácia o stanovisku lekárov a lekárne k výške nájmu t. j., že s ObZ odsúhlasených 15 € za 1 m² nesúhlasia a navrhujú 5 € za 1 m²,
4. o novom zákone o odpadoch, platnom od 01. 01. 2016,
5. poslanec Marek Čabak pre svoju pracovnú vyťaženosť navrhuje, aby bol vymenený na pozícií predsedu športovej komisie,
6. starosta obce informoval poslancov, aby s ich súhlasom boli v jednotlivých komisiách členovia pre vypracovanie PHSR na rok 2014 – 2020, ktorý pre obec spracováva RRA Humenné,
7. starosta obce informoval poslancov o žiadosti VVS a. s., Košice, aby obec vrátila aj nepodpísané zmluvy.

Keďže zaznelo veľmi veľa aj rozporuplných informácií na adresu odpredaja ČOV a kanalizácie a všetky tieto informácie je potrebné v kľude a bez emócii posúdiť a zvážiť pozíciu obce, starosta obce prerušil rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva.

Pokračovanie mimoriadneho zastupiteľstva sa uskutočnilo 01. 04. 2015. Bola otvorená rozprava, čo je pre obec výhodné, čo nevýhodné, aké sú naše možnosti, aká je ponuka VVS a. s. Košice, no hlavne ako prebudovať ČOV a kanalizáciu z cudzích prostriedkov, dobudovať chýbajúcu kanalizáciu a zaručiť občanom obce, aby cena stočného korešpondovala minimálne s cenou v Košickom a Prešovskom kraji. Poslanci pred hlasovaním o odpredaji ČOV a kanalizácie zrušili predošlé uznesenie z 5. marca 2015 v bode 4. (odpredaj ČOV a kanalizácie za podmienky, že VVS a.s. Košice splatí zostatok úveru, ktorý obec zobrala na vybudovanie ČOV). Po racionálnej diskusii bez účasti hostí poslanci uznesením č. 11/2015 schválili odpredaj ČOV a kanalizácie pre VVS a.s. Košice za cenu 1 €. Z prítomných 7 poslancov za odpredaj hlasovalo 6 poslancov, zdržal sa 1 poslanec, proti nebol nikto.

Poslanci s cieľom urobiť pre obec maximum podmienili tento odpredaj dobudovaním kanalizačnej siete v obci aj bez euro fondov (takúto možnosť musíme pripustiť) a tieto požiadavky zahrnuli do memoranda, ktoré ako upozornil JUDr. Miroslav Hodák, zástupca starostu, nemohli byť priamo v kúpnej zmluve. Po uzavretí problematiky ČOV a kanalizácie starosta informoval, že ešte v roku 2014 sme mali záujem odkúpiť od MUDr. Pavla Blahu a jeho manželky parc. CKN 1148/43 vo výmere 102 m² pre vybudovanie miestnej komunikácie v parku (prechod pre vybudované nové domy na ul. Gaštanovej). Z praxe uvádzame, že uznesenie ObZ je potrebné len keď obec odpredáva majetok, nie opačne. Avšak Správa katastra v Humennom tentokrát vyžaduje uznesenie aj keď obec majetok kupuje. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/2015 súhlasilo s kúpou uvedenej parcely. Z prítomných 7 poslancov, za kúpu hlasovalo 7 poslancov, nikto sa nezdržal ani nebol proti.

Po vyčerpaní programu zasadnutie ObZ ukončil starosta obce.

 
Originál zápisnice si môžte pozrieť tu
Uznesenie z 2. mimoriadneho zasadnutia ObZ zo dňa 1. 4. 2015 (č. 11/2015)
Memorandum o odpredaji ČOV

Čítajte tiež:
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia ObZ
2. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa