Chránené územie Drieňová

Chránené územie Drieňová

Chránené územie (CHÚ) európskeho významu v katastri našej obce. (Celková výmera chráneného územia je 30,0105 ha.)

Drieňovú pozná asi každý Kameničan. Tentokrát však nebude reč o krčme, ale o navrhovanom CHÚ, ktoré sa nachádza v katastri našej obce. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale pre Kameničanov “všedný” kopec ukrýva veľký potenciál. Drieňová totiž “susedí” s iným CHÚ nazývaným Humenská. Obe chránené územia sú dokonca spojené pekne prechodným hrebeňovým chodníkom. A kde je ten skrytý potenciál? CHÚ Humenská je turistickými značkami spojená s CHÚ Humenský Sokol, Jasenovským a Vinianskym hradom, Krivoštiankou a tak ďalej… Ak by bol existujúci chodník medzi Drieňovou a Humenskou vyznačený turistickou značkou, v našej obci by konečne vznikol prvý oficiálny turistický chodník, ktorý by našu obec napojil na existujúcu sieť chodníkov. Bolo by to pekné, však? V územnom pláne naše obce, by ste však takúto turistickú trasu márne hľadali. Ďalej už v tejto úvahe nebudem zachádzať. V Kamenici nad Cirochou totiž máme toľko možností na aktívne trávenie voľného času…

Kde sa vlastne nachádza Drieňová? (Geografická poloha)
CHÚ Drieňová sa rozprestiera približne 7 km juhovýchodne od mesta Humenné, na rozhraní katastrálnych území Kamenica nad Cirochou a Kamienka. CHÚ predstavuje lesný porast nad areálom píly, na strmšom, miestami skalnatom podklade, ktorý sa rozprestiera v pravo nad štátnou cestou z obce Kamenica nad Cirochou do obce Kamienka. Siaha až na hrebeň, kde dosahuje aj najvyššiu nadmorskú výšku 351 m. n. m..

Čo v Drieňovej rastie? (Biotopy)
Územie predstavuje rôznoveké lesné porasty, prevažne porasty dubových bučín, v ktorých sa miestami vyskytujú na povrch vystupujúce vápencové skaly. K najrozšírenejším skupinám lesných typov patria dubové bučiny a bukové dúbravy s javorom. Miestami sa vyskytujú aj dubové bučiny s lipou a drieňové dúbravy s bukom. V stromovej etáži je v porastoch najviac zastúpený buk lesný, hrab obyčajný, borovica lesná, dub zimný a aj cenné listnáče. Bohatá na druhy je aj krovitá etáž, v ktorej prevládajú aj druhy ako napr. drieň obyčajný, dráč obyčajný, zob vtáči, svíb južný alebo ruža šípová. Zo vzácnejších rastlinných druhov v lesných porastoch nájdeme črievičník papučkový a poniklec veľkokvetý, aj druhy ako napr. kruštík širokolistý, kamienku modropurpurovú, pečeňovník trojlaločný alebo prilbovku bielu. Na vystupujúcich vápencových skalách, hlavne v spodnej časti navrhovaného územia, druhy ako napr. ostrica nízka, ostrica prstnatá, zvonček sibírsky, jagavka konáristá, luskáč lekársky, mrvica peristá, oman mečolistý, prerastlík kosákovitý alebo slezinník rutovitý.

 
Geologické pomery
Geologické podložie CHÚ tvoria horniny mezozoika a paleogénu bradlového pásma a to hlavne pestré slieňovce, vrchný alb – spodný mástrich.

Geomorfologické pomery
CHÚ patrí do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízke Beskydy a do geomorfologickej jednotky Beskydské predhorie – Humenské podolie. Podľa základných morfoštruktúr patrí lokalita s navrhovaným CHÚ do vulkanickej blokovej štruktúry Slovenského stredohoria, negatívnych morfoštruktúr: priekopové

Klimatické pomery
Priemerný ročný úhrn zrážok je 600 mm. Priemerná ročná teplota vzduchu je 8 °C. Počet dní so snehovou pokrývkou je 80.

Čo v Drieňovej žije? (Zoologická charakteristika)
Na lokalite sa doposiaľ realizoval len výskum pavúkov, pričom sa zistilo celkovo 74 druhov pavúkov typických pre dané prostredie. Pri výskume pavúkov bol odchytený jeden exemplár vzácnej jašterice múrovej. Ďalšími významnými druhmi stavovcov, ktorých výskyt na lokalite sa doposiaľ potvrdil, sú skokan hnedý, ucháňa čierna a netopier obyčajný. Z minulosti sú záznamy aj o výskyte vlka dravého. Tento výskyt vlka na lokalite je však ojedinelý a výnimočný. Z bezstavovcov sú z lokality známe výskyty chránených druhov chrobákov, ako napr. bystrušky potočnej, fuzáča veľkého a fúzača alpského. Z kritériových druhov vtákov v minulosti na lokalite hniezdila sova dlhochvostá a potvrdený je aj výskyt muchárika červenohrdlého. Na lokalite hniezdi aj jastrab krahulec a ďateľ veľký.

 
Prečo by sme mali Drieňovú chrániť?
Cieľom ochrany je zachovanie, prípadne zlepšenie priaznivého stavu územia európskeho významu, ktoré je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území. Podmienkou zachovania, prípadne zlepšenia priaznivého stavu biotopov a druhov je zosúladenie požiadaviek na ich ochranu s využívaním lokality. Medzi ciele na dosiahnutie (resp. zachovanie, prípadne zlepšenie) priaznivého stavu biotopov a druhov možno v navrhovanom CHÚ Drieňová zaradiť:
– zabezpečiť udržanie, resp. zlepšenie priaznivého stavu lesných biotopov, ako aj druhov európskeho významu,
– zabezpečiť udržanie početnosti a vitality populácií vybraných druhov európskeho významu,
– zabezpečiť zvýšenie druhovej diverzity,
– zamedziť fragmentácii územia (biotopov) na menšie časti,
– zabezpečenie monitoringu druhov a biotopov, najmä tých, ktoré sú predmetom ochrany v navrhovanom CHÚ,
– spolupracovať s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov na monitoringu a manažmente územia,
– eliminovať invázne druhy rastlín, vrátane drevín,
– dodržiavať ekologicky a fytogeograficky vhodné obnovné zastúpenie drevín

zdroj: ŠOPSR – RCOP Stakčín, CHKO Východné Karpaty, Medzilaborce

Ing. Patrik Šepeľa

Čítajte tiež:
Medveď v okolí Kamenice
Trofeje vo VLM OZ Kamenica nad Cirochou

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa