Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 5. marca 2015 v kancelárii starostu obce:

Program
01. Otvorenie
02. ČOV a kanalizácia – doplnenie kúpnej zmluvy o podmienky obce v súlade s ďalším rozvojom obce
03. Voľby výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk na poskytovanie vymedzených právnych služieb pre obec Kamenicu nad Cirochou
04. Diskusia
05. Návrh na uznesenie
06. Záver

01. Otvorenie
Prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, ako aj prizvaných na toto rokovanie a to zástupcov VVS a. s., závod Humenné Ing. Babinca a pána Pavlíka. Za overovateľov zápisnice určil pani Annu Daňovú a pani Máriu Škrlíkovú.

02. ČOV a kanalizácia – doplnenie kúpnej zmluvy o podmienky obce v súlade s ďalším rozvojom obce
Na žiadosť poslancov sa dňa 05. 03. 2015 o 16.00 hod. uskutočnila tvaro miestna obhliadka ČOV. Za poslancov sa zúčastnili Ing. Jozef Komarc a pán Filomén Burda. Za VVS a. s., závod Humenné Ing. Babinec a pán Pavlík. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia VVS a. s., závod Humenné. Podali stručnú informáciu o stave ČOV, poslanci položili niekoľko otázok, na ktoré dostali odpoveď. Bola zvýraznená skutočnosť, že obec Kamenica nad Cirochou na stavbu ČOV v minulosti zobrala investičný úver, ktorý sa striedavo splácal a k dnešnému dňu je obec zaťažená týmto úverom vo výške 153 505,93 eur. Po výmene názorov starosta obce poďakoval zástupcom VVS a. s., závod Humenné za účasť, ktorí rokovanie opustili. Pokračovala krátka racionálna diskusia s týmto záverom :
Je nám všetkým jasné, že ČOV a kanalizácia je v zlom stave a keďže nie je žiadny iný záujemca o kúpu, alebo prenájom ČOV a kanalizácie, poslanci sa jednoznačne zhodli, že tento majetok by mal v budúcnosti vlastniť subjekt, ktorý môže doňho investovať a odborne spravovať, t. j. VVS a. s. Košice s tým, aby na seba zobrali aj úver, ktorý obec na vybudovanie ČOV má. O tejto skutočnosti dal starosta obce hlasovať s týmto záverom:

1. Za predaj so splatením zostatku úveru 9 poslancov z prítomných 9
2. Zdržalo sa 0 poslancov
3. Proti 0 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 25/2014 zo dňa 4. 9. 2014 o odpredaji ČOV a kanalizácie pre VVS a. s. Košice pre nesúlad so zákonom a prijalo uznesenie č. 9/2015 (čítajte tu).

03. Voľby výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk na poskytovanie vymedzených právnych služieb pre obec Kamenicu nad Cirochou
Informoval : starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu bola preložená na schválenie komisia na vyhodnotenie ponúk na poskytovanie vymedzených právnych služieb pre obec Kamenicu nad Cirochou v zložení :
Ing. Alexander Bugyi, starosta obce
JUDr. Miroslav Hodák, zástupca starostu obce
Ing. Monika Hamaďaková, poslankyňa ObZ.
Obecné zastupiteľstvo uvedenú komisiu na vyhodnotenie ponúk na poskytovanie vymedzených právnych služieb schválilo.

04. Diskusia
Vtomto bode starosta obce informoval poslancov o :
01. Cenovej ponuke na výmenu klasického verejného osvetlenia za LED osvetlenie od spoločnosti SE Predaj, s. r. o, Mlynské Nivy 47 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo zmocnilo starostu obce na akceptáciu tejto cenovej ponuky a na prípravu projektov a zmluvy.
02. Zadaní objednávky geodetovi na vypracovanie GO plánu budúcej miestnej komunikácie na Píle, kde by sa mali vy tvoriť stavebné pozemky.
03. Prekládke bocianich hniezd.
04. O vyzbieraní odpadu popri štátnej ceste I/74 smer na Humenné až po Agrodružstvo Hažín a smer na Sninu až po závory, vyčistení toku od fary až k bioplynovej stanici.
05. Odoslaní žiadosti na MF SR na výmenu okien na KD.
06. Odoslaní žiadosti na Ministerstvo školstva v súlade s výzvou na budovanie a rekonštrukcie MŠ.
07. Vypracovaní PHSR. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie PHSR na roky 2014 – 2020 Regionálnou rozvojovou agentúrou Humenné.
08. Dodatku zmluvy č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie. Poslanci ObZ tento dodatok schválili.
09. Pripravených nových nájomných zmluvách s lekármi a lekárňou na obvodnom zdravotnom stredisku od 01. 03. 2015.
10. Oprave traktora cez firmu SOME v Michalovciach.
11. Platnosti elektronického trhoviska, kde podmienky platia aj pre obec.
12. Vystúpenie súboru z Bieloruska na dni obce v júni.
13. Určení dátumu odhalenia pamätnej tabule nebohému Jurajovi Macákovi.
14. Dvoch žiadostiach na povodie Laborca / Rika – stromy, prehĺbenie toku za farou
15. Obecnej brigáde 21. 03. 2015 (v prípade nepriaznivého počasia 28. 03. 2015). Réžiu pripraví komisia pre životné prostredie a verejný poriadok obce a starosta obce.

05. Návrh na uznesenie
Za uznesenie hlasovalo 9 poslancov z prítomných 9. Zdržalo sa: 0. Proti: 0.

06. Záver
Prvé mimoriadne zasadnutie ObZ ukončil starosta obce poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným.

 
Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.
Originál uznesenia č. 9/2015 si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
“Servic PC” v našej škole
Ján Mažerik – kandidát na poslanca

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa