2. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

2. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Po ukončení slávnostného zasadnutia sa ihneď uskutočnilo 2. zasadnutie OZ k prerokovaniu návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Kamenica nad Cirochou a návrhu rozpočtu obce pre rok 2015 a nasledujúce dva roky.

Bod 14. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Kamenica nad Cirochou

Poslanci návrh VZN obdržali písomne. V diskusii k tomuto VZN vystúpili títo poslanci :
Škrlíková – navrhovala, aby sa prijalo VZN o zrušení hracích aov
Odpovedal starosta obce, že po preverení s právnikom sa môže takýto návrh pripraviť pre
ďalšie roky.
Ing. Burdová – zmapovať, či v obci sú aj nevýherné ay
Ing. Hamaďaková – či máme VZN o poskytovaní dotácie právnickým a iným osobám
Odpovedal starosta obce.
Po vyčerpaní diskusie poslanci návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Kamenica nad Cirochou schválili (pozrieť si ho môžte tu). Za VZN hlasovalo 9 poslancov.

Bod 15. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadovo na ďalšie 2 roky obdržali písomne (pozrieť si ho môžte tu).
Materiál uviedol starosta obce. K tomuto v diskusii vystúpili títo poslanci:
Burda – mali by sme začať splácať úver vo vyššej čiastke ako je uvedené v návrhu
Ing. Hamaďaková – splátka úveru by mala byť vo vyššej čiastke, aby sme ho čím skôr splatili, aby obec nepreplácala na úrokoch
Čabak – veľa finančných prostriedkov v roku 2014 a v predchádzajúcich rokoch sa investovalo do obnovy obvodného zdravotného strediska, je potrebné, aby sme lekárom určili nájomné za prenajaté priestory, keďže doteraz platili iba spotrebované náklady (el.energia, plyn, vývoz TKO, vodné a stočné)
Komarc – vyžiadal od obecného úradu schválené rozpočty za predchádzajúce roky a to 2013 a 2014, ktoré mu boli predložené.
Jednotlivým poslancom na ich otázky odpovedal starosta obce, kde vysvetlil aj to, prečo obec splácala úver iba v posledných rokoch v čiastke šesť tisíc eur ročne, o informovaní lekárov, že budú platiť nájomné. V rozpočte je potrebné zahrnúť aj navýšenie mzdových prostriedkov a odvodov na jedného pracovníka a hlavného kontrolóra, ktorého je potrebné prijať v budúcom roku na obecný úrad.
Po vyčerpaní otázok a diskusie poslanci rozpočet obce na rok 2015 schválili. Za prijatie rozpočtu hlasovalo 9 poslancov.

Bod 16. Diskusia
V diskusii vystúpili títo poslanci a prizvaní na zasadnutie OZ :
Bugyi – informoval, že v mesiaci januári 2015 vyhlási podmienky na výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
– informoval o liste okresného súdu o určení prisediacich sudcov z ľudu. Doterajší prisediaci túto funkciu na ďalšie obdobie odmietli
– informoval o tom, že nedokončený stacionár v obci bol predaný v exekúcii (iba materiál)
– informoval o pripravenej pamätnej tabuli pre nebohého kanonika Juraja Macáka, čestného občana našej obce. Je potrebné uvažovať o dátume, kedy by sa odhlalila pamätná tabuľa neb. Jurajovi Macákovi
Jozef Sojčak – hovoril o tom, že aj pre požiarnikov je potrebné prijať VZN na ich činnosť na ďalšie obdobie
Kyslaňová – hovorila o tom, že ich organizácia MS SČK nemá priestory na schôdzkovú a inú činnosť
Babjaková – hovorila o činnosti MS SČK, ich aktivitách a plánoch na ďalšie obdobie
Palčinský – za organizáciu SZZP hovoril, že aj ich členovia svojim dielom prispievajú k poriadku v obci
Ján Sojčak – za stolnotenisový klub, aby sa pri rozdeľovaní fin. prostriedkov pamätalo aj na činnosť tohto klubu
Čabak – hovoril o činnosti futbalového klubu v obci a o finančných možnostiach vedenia futbalového klubu
– novozvolení poslanci boli vyzvaní, aby odovzdali osobné údaje pre prihlásenie do Sociálnej poisťovne

Čítajte aj prvú zápisnicu z prvého zasadania OZ.

Celú zápisnicu si môžte stiahnuť po kliknutí na:
Obec >> Na stiahnutie >> Zápisnice >> 2014 >> Zápisnica č. 1 a 2

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa