1. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

1. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 9. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu.

Bod 1. Otvorenie
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol doterajší starosta Ing. Alexander Bugyi, ktorý je zároveň aj novozvoleným starostom. Privítal novozvolených poslancov OZ, ako aj predsedov spoločenských zložiek a riaditeľa ZŠ s MŠ a ŠJ.

Bod 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na tomto zasadnutí bola určená Margita Burdová, pracovníčka obecného úradu. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Jozef Komarc a Anna Daňová.

Bod 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Správu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predniesla pani Margita Burdová, zapisovateľka MVK

Bod 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu a prevzatí insígnií pokračoval vo vedení zasadnutia OZ novozvolený starosta Ing. Alexander Bugyi.

Bod 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub do rúk novozvoleného starostu obce. Poslancom a zároveň starostovi obce boli odovzdané osvedčenia o zvolení a preukazy poslanca.

Bod 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta vo svojom príhovore zdôraznil, že občania očakávajú ako od starostu tak aj novozvolených poslancov, aby sa naďalej pracovalo v prospech obce spoločne. Nech sa predvolebná rétorika zmení na povolebnú spoluprácu. Osem rokov spoločnej práce ukázalo, že je čo vylepšiť. Ukázalo sa, že neprijatie dvoch pracovníkov (na miesto pani Vojtkovej a pána Koreja) bola chyba a na práci úradu a nápore na pracovníkov to bolo cítiť. Aby sa to zmenilo v novom roku bude prijatý minimálne jeden pracovník na úsek informatiky, bezpečnosti, elektronickej tržnice, verejného obstarávania, správy majetku a činnosti, ktoré súvisia so zákonom 369/1990 Zb. Rozvoj obce budeme zabezpečovať cez priame a podielové dane. Keďže sa nachádzame v novom programovom období EÚ 2014 až 2020 aj pre našu obec sa natískajú určité možnosti. Máme vypracovaných cca 60 mäkkých a tvrdých projektov pripravených pre jednotlivé operačné programy. Je veľmi dobré, že väčšina poslancov sa pred voľbami hlásila k rozvoju obce a preto aj títo poslanci budú zapájaní do zháňania finančných prostriedkov pre zlepšenie kvality života v Kamenici nad Cirochou. Starosta bude chcieť vylepšovať aj štýl práce na obecnom úrade, aby sa viac dbalo na informovanie občanov prostredníctvom webovej stránky. Príjmy obce sú dosť závislé od podielových daní, ktoré obec dostáva mesačne cez daňové úrady. Ako sa bude vyvíjať ekonomika v štáte, tak aj obec bude môcť realizovať plánované akcie a potreby obce.

Bod 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce dal návrh na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a nasledujúceho zasadnutia. Poslanec Filomén Burda navrhol doplniť program rokovania o bod, aby do 2 mesiacov bol ustanovený hlavný kontrolór obce a aby starosta obce rozhodoval o nákupoch a obstaraniach iba do výšky tisíc eur. Starosta dal hlasovať, poslanci schválili program bez doplnenia návrhov poslanca Burdu, t.j. pôvodný program (za návrh hlasovali poslanci Burda a Ing. Komarc).

Bod 8. Určenie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starosta určil zástupcu starostu z poslancov a to JUDr. Miroslava Hodáka. Obecné zastupiteľstvo poverilo zvolávaním obecného zastupiteľstva z dôvodov určených v § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Dianu Burdovú.

Bod 9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce navrhol zriadiť obecnú radu. Poslanci zvolili za členov obecnej rady JUDr. Miroslava Hodáka, Mareka Čabáka a Ing. Jozefa Komarca.

Bod 10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie :
1. pre školstvo a šport
2. pre mládež, kultúru a sociálne veci
3. pre verejný poriadok a životné prostredie

Za predsedov jednotlivých komisií a členov z radov poslancov boli zvolení :
1. Za predsedu komisie pre školstvo a šport Marek Čabák, za členov z radov poslancov Ing. Diana Burdová a Filomén Burda
2. Za predsedníčku komisie pre mládež, kultúru a sociálne veci Mária Škrlíková za členov z radov poslancov Renáta Babjaková a Ing. Monika Hamaďaková
3. Za predsedu komisie pre verejný poriadok a životné prostredie Ing. Jozef Komarc za členov z radov poslancov JUDr. Miroslav Hodák a Anna Daňová

Ďalších členov komisií z radov občanov si navrhnú jednotlivé komisie.
Ďalej starosta prítomným oznámil, aby Ing. Monika Hamaďaková bola poradkyňou starostu pre finančnú oblasť.

Bod 11. Určenie a schválenie sobášiacich
Za sobášiaceho bol určený a schválený poslanec, zástupca starostu JUDr. Miroslav Hodák.

Bod 12. Určenie a schválenie pracovných obvodov poslancov
Poslancom bol predložený návrh pracovných obvodov. Návrh bol schválený po zmenách a to v pracovných obvodoch Ing. Diany Burdovej a Ing. Moniky Hamaďakovej.

Bod 13. Určenie platu starostu obce
Poslanci v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším zastupiteľstvom určili plat starostu v základnej výške (1632 eur).

Čítajte aj druhú zápisnicu z prvého zasadania OZ.

Celú zápisnicu si môžte stiahnuť po kliknutí na:
Obec >> Na stiahnutie >> Zápisnice >> 2014 >> Zápisnica č. 1 a 2

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa