Martin Polák

Martin Polák

Volebný program

Úrad a transparentnosť pri riadení
• Zriadenie kancelárie prvého kontaktu – profesionálna pomoc pri vybavovaní všetkých úkonov súvisiacich so samosprávou.
• Spolurozhodovanie o veciach verejných – zvýšiť záujem občanov o zasadania obecných zastupiteľstiev a ich prizvanie k riešeniu dôležitých problémov v obci napr. anketa alebo prieskum zameraný na potreby občanov.
• Hospodárenie obce – elektronické obstarávanie, hospodárne a efektívne využívanie prostriedkov, vyrovnaný rozpočet, splatenie starých dlhov.
• Informovanosť – využívanie všetkých moderných prostriedkov na skvalitnenie informovanosti a komunikácie s občanmi napr. web, informačné letáky, vývesné tabule, miestne noviny.

Sociálna starostlivosť
• Pomoc starším a chorým občanom – zlepšiť služby v oblasti aktívneho odpočinku, zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.
• Denný stacionár – zabezpečiť kroky a prostriedky v spolupráci s podnikateľským sektorom a štátnou správou pre dokončenie a spustenie prevádzky.
• Nájomné byty – vypracovať podklady pre plánovanie výstavby nájomných bytov.
• Podporné programy – zapojenie do všetkých dostupných podporných programov v oblasti sociálnej pomoci pre samosprávy.

Šport a mládež
• Multifunkčné ihrisko – dokončiť a zabezpečiť jeho praktické využitie.
• Aktivity zóny – okrem multifunkčného ihriska vybudovať ďalšie zóny aktívneho oddychu a športového využitia napr. lanovú dráhu, skateboard a trial park.
• Športové kluby – aktívna podpora existujúcich a podpora vzniku nových klubov.
• Outdoor šport – okolité lesy ponúkajú možnosti na vybudovanie trás. V spolupráci s dotknutými zložkami vypracovať, označiť a stanoviť pravidlá pre pohyb a využite pre občanov obce a širokú verejnosť.

Vzdelanie a kultúra
• Cudzie jazyky – dostupnosť cudzojazyčných lektorov pre žiakov ZŠ v obci.
• Základná a materská škola – modernizácia zvnútra, zavádzanie moderných prvkov výučby, modernizácia prostriedkov a prostredia, využívanie podporných programov.
• Záujmové krúžky – podpora vzniku nových aktivít pre rozvoj osobnosti našich detí v spolupráci so všetkými miestnymi organizáciami.
• Letné tábory – podpora aktivít vedených miestnym farským úradom, zapojenie ostatných miestnych organizácií.
• Kaštieľ – predložiť na schválenie občanom budúce využite miestneho kaštieľa, následne pripraviť projekt na realizáciu.

Životné prostredie
• Centrálne triedenie odpadu – vytvorenie zberného dvora na triedenie odpadu, zníženie nákladov na odvoz odpadu.
• Skládky odpadu – zamedziť čiernym skládkam odpadu, pripraviť alternatívu pre likvidáciu takého odpadu.
• Údržba – pravidelná správa, údržba a rekonštrukcia miestnej zelene a vodných tokov.

Podnikatelia a príležitosť pre rozvoj obce
• Podpora podnikateľov a živnostníkov obce – tvorba spoločných projektov, propagácia ponúkaných služieb na webovej stránke obce.
• Start business office – zriadenie štartovacej kancelárie v priestoroch obecného úradu pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov.
• Tvorba pracovných miest – v spolupráci s personálnymi agentúrami usporiadať prezentácie a školenia na zvýšenie zamestnanosti.
• Rekvalifikácia – pripraviť možnosti rekvalifikácie v spolupráci s úradom práce.

 
Vážení spoluobčania,

všetky tieto plány a zmeny musia slúžiť nám občanom ku kvalitnému a bezpečnému životu bez rozdielu veku, farby pleti a vierovyznania. Musíme si uvedomiť, že my sami tvoríme a rozhodujeme o tom aká bude naša obec Kamenica nad Cirochou. Vnímajte prosím tento volebný program ako začiatok otvorenej a aktívnej diskusie medzi nami všetkými. Bude mi cťou, ak ma podporíte a spoločne sa budeme môcť podieľať na rozvoji a budovaní našej obce.

 

S úctou,
Martin Polák

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa