Jazda lesom na bicykli

Jazda lesom na bicykli

Ako ďalej s jazdením v lese na bicykli po prijatí novely Zákona o lesoch?

Pokojnú hladinu cyklistickej obce, ale aj celej verejnosti rozbúrila prijatá novela Zákona o lesoch č. 326/2005 (ďalej len „novela zákona o lesoch“). Pri prerokovaní v parlamente sa v rámci novely zákona o lesoch schválilo pár nenápadných slov a to v § 31 ods. 1 písm. d) sa na konci pripojili slová s významom „……….v lese je zakázané ….. a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty 45a) alebo vyznačenej trasy.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie: STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

Uvedený text spôsobil množstvo diskusií s veľmi nejednoznačným výkladom a to od výkladu, že „bikeri môžu jazdiť len po lesných cestách so šírkou 4 m“ až po výklad citovaného ustanovenia, že „bikeri môžu jazdiť všade, okrem voľného lesa“. Ako to teda vlastne je?

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Legal Counsels s.r.o. sme sa pokúsili dať odpoveď na otázku, kadiaľ teda cyklisti môžu jazdiť, kedy by porušovali zákon a s akými dôsledkami. V prvom rade je potrebné si objasniť význam a zmysel niektorých legislatívnych pojmov.

1. Čo je lesná cesta?

Novela zákona o lesoch, resp. samotný Zákon o lesoch tento pojem nedefinuje a ani vo vlastnom texte neupravuje. Odkazuje iba pri spomínanom ustanovení § 31 ods. 1 písm. d) na STN 73 6108 – Lesná dopravná sieť. Uvádzame, že pojem lesnej cesty mal byť definovaný priamo v zákone a nie len s odkazom na STN. Je to dané tým, že STN nie je všeobecne záväzná a jej ustanovenia majú iba odporúčajúci charakter. Lesná cesta podľa Cestného zákona a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 patrí pod účelové komunikácie a žiadny všeobecne záväzný právny predpis nestanovuje jej šírku a ani iné parametre. Preto, ak pre účely výkladu pojmu lesná cesta nebudeme považovať za záväznú predmetnú STN, tak pod lesnou cestou môžeme rozumieť podľa predmetnej vyhlášky k Cestnému zákonu akúkoľvek pozemnú komunikáciu nachádzajúcu na lesných pozemkoch bez ohľadu na jej šírku.

Týmto však stále nie je dostatočne zodpovedaná otázka, či pre účely Zákona o lesoch je možné rozumieť pod pojmom lesná cesta aj tzv. lesný chodník (tzv. singletracky).

Obdobne, ako nie je definovaná lesná cesta v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise, takisto nikde nie je takto definovaný ani lesný chodník. Z logiky veci vyplýva, že chodník by mal hlavne slúžiť pre peších, lesná cesta pre mechanizmy, ale ak to v lese nie je označené, nie je to ani rozlíšiteľné. Z toho dôvodu zastávame názor, že ak nie je možné pre horského cyklistu toto rozlíšiť, nie je to možné ani postihovať. Je to niečo podobné, ako keby nebol označený začiatok obce a niekto by nás pokutoval za prekročenie 50 km/hod, pričom nevieme nijako rozlíšiť, či sme už v obci, alebo nie. Určite by neobstálo tvrdenie, že sme si začiatok obce mali zistiť v katastri nehnuteľností, tak ako neobstojí tvrdenie, že si máme niekde zohnať mapu lesných ciest.

Bez ohľadu na vyššie uvedené Zákon o lesoch pojem lesný chodník neupravuje a podľa nášho názoru spadá pod pojem lesná cesta, ktorej min. šírku žiaden všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje.

2. Čo je vyznačená trasa?

Pojem „vyznačená trasa“ v zákone nie je definovaný. To inými slovami znamená, že za vyznačenú trasu možno pokladať akúkoľvek trasu označenú v lese (najmä existujúce turistické trasy označované Klubom Slovenských Turistov (KST), ale aj napr. vyznačené zjazdové a bežkárske trate). Uvedené platí bez ohľadu na to, či vyznačená trasa je súčasťou lesnej cesty alebo nie.

3. Vzťah k Zákonu o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002

V tomto prípade záleží na tom, v akom stupni ochrany sa nachádzate.
V druhom stupni, t.j. CHKO je dopad oboch zákonov rovnaký, t.j. umožňujú jazdu na bicykli na akejkoľvek lesnej komunikácii, pretože táto nemá určenú minimálnu šírku žiadnym všeobecne záväzným predpisom. Rozdiely môžu byť jedine v rámci STN, ktoré však vo vzťahu k verejnosti pohybujúcej sa na lesných pozemkoch (v lese) nemôžu mať záväzný, ale iba odporúčací charakter.
V treťom stupni ochrany prírody t.j. národný park sa musíte riadiť Zákonom o ochrane prírody a krajiny, kde sa hovorí, že tu môžete ísť s bicyklom len po ceste, miestnej komunikácii alebo vyznačenej cyklotrase.

4. Lesná stráž

Podľa Zákona o lesoch má lesná stráž široké právomoci, môže okrem iného žiadať preukaz totožnosti, požadovať vysvetlenia, žiadať o prerušenie protiprávneho konania, odňať vec (t.j. aj bicykel) o čom je ale člen lesnej stráže povinný spísať záznam. V prípade, že neuposlúchnete výzvu a ak nemožno zistiť Vašu totožnosť, môže obmedziť Vašu osobnú slobodu a predviesť Vás na útvar Policajného zboru.

Na druhej strane je člen lesnej stráže povinný nosiť odznak na viditeľnom mieste a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže. Ak Vás člen lesnej stráže zastaví a vyzve, aby ste ďalej nepokračovali v jazde, musíte tak učiniť, môžete ale napr. ďalej tlačiť bicykel (čo zákon nezakazuje) a pokračovať v jazde tam, kde si myslíte, že priestupok nepáchate. V prípade, ak Vám člen lesnej stráže bude chcieť dať pokutu za jazdu mimo lesnej cesty, o ktorej si myslíte, že je lesnou cestou podľa tohto výkladu, snažte sa argumentovať. Ak to nepomôže a bude trvať na pokute, tak máte dve možnosti:
– pokutu zaplatíte, tým ale priznávate priestupok a voči nemu už nie je žiadny opravný prostriedok. Pozor: člen lesnej stráže môže uložiť pokutu len do výšky 66 eur.
– pokutu odmietnete zaplatiť, na čo máte právo a člen lesnej stráže je povinný o tomto priestupku spísať záznam, kde Vám musí dať možnosť vyjadrenia. Po spísaní tohto záznamu je tento postúpený na príslušnú priestupkovú komisiu, kde máte možnosť obrany a odvolania sa voči pokute. Ak ste nejazdili priamo vo voľnom lese, s najväčšou pravdepodobnosťou bude odvolanie úspešné.

5. Záver

Záverom len toľko, že podľa nášho názoru sa oproti predchádzajúcemu stavu zmenilo len to, že nie je možné ľubovoľne jazdiť vo voľnom lese. Ak jazdíte po akejkoľvek lesnej ceste bez ohľadu na jej šírku alebo iné parametre, podľa nášho názoru zákon neporušujete. Je ale veľmi pravdepodobné, že bude prichádzať k rôznym výkladom napr. pri jazdení na starých, dlho nepoužívaných, alebo úzkych a strmých lesných cestách (okrem turistických ciest). Takisto ani nie je možné vylúčiť zvýšenú aktivitu členov Klubu Slovenských Turistov (KST), ktorí môžu mať snahu vykladať predmetnú novelu zákona o lesoch tak, aby sa zabránilo používaniu turistických trás zo strany horských cyklistov (bikerov). Tomuto sa žiaľ nedá zabrániť žiadnym výkladom zákona.

Ing. Ivan Olšina
JUDr. Gabriel Havrilla, advokát

(prebraté z http://www.bikemagazin.sk/clanky/spravy/ostatne/item/1277-ako-%C4%8Falej-po-prijat%C3%AD-novely-z%C3%A1kona?.html)

Čítajte tiež:
Cyklovýlet na Viniansky hrad
Vihorlat (1076 mnm)

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa