Mgr. Stanislav Sivčo: Volebný program

Mgr. Stanislav Sivčo: Volebný program

Vážení občania, voliči!

Opäť nastal čas, kedy môžete prostredníctvom zvolených zástupcov samosprávy obce na dlhšiu dobu ovplyvniť smerovanie a dianie v našej obci. Každý kandidát na starostu obce má vlastnú víziu, ako toto smerovanie a dianie uskutočniť. Musí však k tomu dostať najprv mandát, ktorý ho zákonným spôsobom zmocní konať veci vo verejnom záujme. Takýto mandát mu môže vystaviť len občan – volič, o ktorý sa u Vás uchádzam. Pre získanie Vašej dôvery a podpory požadovanej zákonom, Vás chcem osloviť týmto programom :

1. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce a v prípade zvolenia za starostu, štvrtinu starostovského platu každý mesiac prevediem na účet obce v Kamenici nad Cirochou.

2. Spolu s novozvolenými poslancami sa zasadím o to, aby obec Kamenica nad Cirochou v našom regióne v oblasti kultúrnej, športovej a sociálnej znovu nadobudla také postavenie, ktoré jej právom patrilo v minulosti.

3. V spolupráci s vedením ZŠ a pedagogickým zborom v Kamenici nad Cirochou sa budem usilovať o to, aby sa obnovila dôveryhodnosť Základnej školy v Kamenici nad Cirochou s cieľom, aby deti neodchádzali za vyučovacím procesom do okresného mesta.

4. Budem trvať na rekonštrukcii budovy kultúrneho domu – Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou preto, aby sa táto budova opäť stala stánkom, na ktorý môžu byť občania právom hrdí a aby priestory kultúrneho domu slúžili najmä cieleným skupinám k relaxu, kultúrnemu a duchovnému vyžitiu. (dôchodcovia, mládež, iné záujmové organizácie, farské spoločenstvo)

5. Budem nepretržite pracovať na udržiavaní a budovaní korektných vzťahov medzi Obecným úradom a Rímskokatolíckym farským úradom v Kamenici nad Cirochou a vytvárať zmierlivé a pokojné prostredie s veriacimi iných vierovyznaní v obci.

6. Využijúc svoju doterajšiu prax a kontakty zasadím sa o to, aby bola obec bezpečná cez deň aj v noci.

7. V plnej miere sa zasadím o to, aby v obci zostala základná zdravotná starostlivosť – zachovaný doterajší status quo.

8. Budem sa usilovať o to, aby sa v intraviláne i extraviláne obce akýmikoľvek formami nezhoršovalo životné prostredie.

9. Budem vytvárať vhodné podmienky pre zmysluplné podnikanie v našej obci, najmä také, ktoré vytvorí nové pracovné miesta.

10. Zasadím sa o to, aby obecný úrad pri výstavbe nových domov pre mladé rodiny vytvoril primerané podmienky s využitím patričnej infraštruktúry.

V najbližších voľbách do orgánov samosprávy obcí sa budem uchádzať o Vaše hlasy, za ktoré Vám budem vďačný a za ktoré Vám všetkým srdečne ďakujem. Verím, že okrem správneho výberu starostu vyberiete a zvolíte aj dobrých zodpovedných poslancov, bez ktorých starosta pri správe veci verejných veľa nezmôže.

Nezávislý kandidát na starostu obce
Mgr. Stanislav Sivčo

Čítajte aj Mgr. Stanislav Sivčo: Niečo o mne a o mojom zmýšľaní

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa