Predali sme ČOV…

Predali sme ČOV…

Odpredaj ČOV za jedno euro tesne pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami vyvolal v našej obci mnoho emócií a búrlivých diskusií. Prinášame Vám prepis zo zápisnice obecného zastupiteľstva, kde bol tento predaj odsúhlasený. Starosta nám v telefonickom rozhovore prisľúbil odpovede na naše otázky. Ak sa chcete niečo ohľadom odpredaja opýtať kontaktujte nás pomocou dolu uvedených kontaktov a Vaše otázky zašleme starostovi spolu s našimi. Zopár otázok ma už napadlo. Už sa teším na tie odpovede 😉

Riadne zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou mimoriadne na podnet VVS a.s. závod Humenné. Zvolaniu obecného zastupiteľstva predchádzali tieto skutočnosti:

V 36. týždni 2014 navštívil tunajší úrad riaditeľ závodu p. Jozef Murín so spolupracovníkmi. Predmetom stretnutia so starostom obce bolo z jeho strany podať informáciu o zvýšenom pohybe meracej techniky po našej obci (zadymovanie), problematika kanalizácie Kamenica n/C – Kamienka (balastné vody), no predovšetkým veľmi zlý morálny a technický stav našej ČOV. Keďže doterajšie listy s výstrahami, ani predošlé účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva neviedli k náprave, riaditeľ závodu požiadal starostu obce o zvolanie tohto obecného zastupiteľstva, kde chce poslancom predložiť ešte jedno riešenie, alebo vypovedať zmluvu o prevádzkovaní ČOV a kanalizácie zo strany VVS a.s., závod Košice.

Samotný priebeh 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol následovný:

Starosta obce prítomných privítal a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Keďže poslanom tento staronový problém nebol cudzí, riaditeľ VVS a.s., závod Humenné skonštatoval dlhodobé problémy okolo kanalizácie a ČOV, no predniesol aj zaujímave a konštruktívne riešenie (návrh), čo s látkovo a hydraulicky preťaženou ČOV možné ďalej robiť. Všetkým prítomným bolo jasné, že keď okolité obce o ČOV len snívali, naša obec sa etapovite cez kanalizáciu ulica po ulici napájali na ČOV, čo je už viac ako 20 rokov. K jestvujúcemu stavu sa v diskusii vyjadrovali aj poslanci.

Keďže cieľom tohto zasadnutia OZ bolo ponúknuť aj riešenia, riaditeľ závodu konštatoval následovné:

Podľa ich informácií v programovom období 2014 – 2020, v ktorom sa Slovensko nachádza v rámci EU, bude možné čerpať na intenzifikáciu starých ČOV, alebo budovanie nových ČOV len tých stavieb, ktoré sú majetkom štátu, nie obcí a miest. Toto je informácia pre všetkých prítomných úplne nová. Keďže čerpaniu eurofondov musí predchádzať aj pri intenzifikácii (alebo pri prečerpávaní Humenskej ČOV) predprojektová a projektová príprava a stavebné konanie, VVS a.s. aj na túto fázu potrebuje určitý čas. Riešení je stále viacej, no bola vznesená ponuka na odpredaj našej ČOV a kanalizácie v prospech VVS a.s. závod Košice za 1,- euro. Skúsenosti ukazujú, že všetky malé (obecné) vodovody a kanalizácie sú stratové.

K tejto ponuke sa rozprúdila diskusia so zreteľom na fakty, že obec finančne nestojí tak, aby musela niečo predávať, aby celá transakcia nedopadla podobne ako pozemok pod stacionárom (školská záhrada), no predovšetkým bol záujem ochrániť občana Kamenice n/C od zvýšeného tzv. stočného. Diskusia sa uberala veľmi racionálnym smerom, pretože všetkým prítomným je stav ČOV a kanalizácie veľmi dobre známy. Všetky emócie a fakt, že sa nachádzame v predvolebnom období museli ustúpiť a po rozsiahlej diskusii poslanci verejným hlasovaním schválili odpredaj ČOV a kanalizácie pre VVS a.s. závod Košice.

VVS a.s., závod Humenné sa zaviazal intenzifikovať ČOV, dobudovať chýbajúcu kanalizáciu v obci, no predovšetkým nezvyšovať cenu stočného nad rámec cien v SR (ceny stráži úrad pre reguláciu sieťových odvetví).
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 25/2014.

Prečítajte si ako na naše otázky reagoval pán starosta.

 

Ing. Patrik Šepeľa

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa