Ing. Alexander Bugyi – volebný program (voľby 2010)

 
Program na nové volebné obdobie
– protipovodňové opatrenia
– zrealizovať pripravené projekty
– rekonštrukcia parku
– nový spôsob pochovávania pozostalých na starom cintoríne
– kanalizácia na ul. kpt. J. Nálepku
– dopracovať nový územný plán pre rozvoj obce (v lokalite Pri rike a za parkom získať nové stavebné pozemky)
– modernizácia zdravotného strediska po verejnej diskusii
– realizácia pozemkových úprav v extraviláne obce

 
Ciele do budúcnosti
– zapojiť čím viac občanov do diania v obci (šport, kultúra, spoločenské zložky)
– využiť eurofondy a fondy VÚC Prešov
– pomoc cirkvám, chorým a starým občanom
– začať využívať biotechnológie
– pokračovať v cezhraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom
– pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce
– výstavba rybníka – protipožiarnej nádrže
– informovaný občan – spokojný občan

 
Pripravené projekty na čerpanie z eurofondov
– oporný múr – 1/74 – výstavba chodníka 8000000,- Sk
– výstavba chodníka – ul. Partizánska (od píly VLM po vlakovú stanicu) 2200000,- Sk
– výstavba nových autobusových zastávok 1400000,- Sk
– lávka cez Riku 4524000,- Sk
– výstavba amfiteátra (slovensko-poľský projekt) 5803000,- Sk
– rekonštrukcia verejného osvetlenia 7295000,- Sk
– chodník – ul. Osloboditeľov 2800000,- Sk
– rekonštrukcia (nové asfalty) všetkých

 
Zrealizované stavby z prostriedkov Európskej Únie a Európskeho sociálneho fondu
– rekonštrukcia ZŠ, MŠ a ŠJ 21000000,- Sk
– vzdelávanie sociálne slabších skupín a ich príprava na trh práce – komunitné centrum 3600000,- Sk
– renovácia knižnice v základnej škole 100000,- Sk
– výmena strešnej krytiny na základnej škole 1200000,- Sk
– renovácia vybavenia v školskej jedálni 260000,- Sk
– výstavba multifunkčného ihriska pri základnej škole 240000,- Sk
– vybavenie multifunkčného ihriska pri základnej škole 265000,- Sk

 
Zrealizované investičné akcie financované z cudzích zdrojov
– rekonštrukcia cesty ul. Vihorlatská – VLM, š.p. Pliešovce – 3000000,- Sk
– rekonštrukcia trafostanice na starej píle – VSE, a.s. Košice – 2800000,- Sk
– výstavba vodovodu ul. kpt. Nalepku – VVS, a.s. Košice – 450000,- Sk
– rekonštrukcia vodovodu za Rikou – VVS, a.s. Košice – 800000,- Sk
– revitalizácia centra obce – Dexia Banka – 135000,- Sk
– rekonštrukcia železničných zastávok – ŽSR, š.p. Košice – 350000,- Sk
– sociálny podnik Stacionár – Agentúra slovensko východ – stavba zastavená

 
Zrealizované stavby financované z vlastného rozpočtu
– chodník ul. Humenská 1800000,- Sk
– kanalizácia ul. Humenská 300000,- Sk
– kanalizácia ul. Vihorlatská 200000,- Sk
– kanalizácia Brižok 150000,- Sk
– rekonštrukcia domu smútku 50000,- Sk
– výstavba parkoviska pri zdravotnom stredisku 30000,- Sk
– živičné úpravy ul. Sládkovičova 1000000,- Sk
– živičné úpravy ul. Krátka 300000,- Sk
– živičné úpravy ul. Slepá 200000,- Sk
– viacúčelová sociálna budova na ihrisku za parkom 510000,- Sk
– rekonštrukcia kultúrneho domu 550000,- Sk
– rekonštrukcia zasadačiek obecného úradu 350000,- Sk

 
Čítajte aj Ing. Alexander Bugyi – Nová Kamenica (voľby 2006)
 


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa