Výpoveď nájomnej zmluvy na pôdu

Výpoveď nájomnej zmluvy na pôdu

Takmer každý Kameničan (ale aj obyvatelia susedných dedín) má buď sám alebo v rodine niekoho, kto prenajíma pôdu na poľnohospodárske účely. Koncom marca rozoslala spoločnosť Agroluk s.r.o nové nájomné zmluvy, ktoré sa väčšine majiteľov pôdy zdali nevýhodné. Každý z nás však na zmluvu (ne)reagoval ináč. Vysvetlime si teda, aký je aktuálny stav ohľadom týchto nájomných vzťahov.

Vo všeobecnosti sú tri možné spôsoby ako ste na ponuku Agroluku s.r.o mohli reagovať.

1. Svojím podpisom ste so zmluvou a jej podmienkami súhlasili a Vaša pôda je teraz na 10 rokov viazaná. Vypovedať ju môžete po piatich rokoch s päťročnou výpovednou lehotou.

2. Spoločnosti Agroluk s.r.o ste písomne zaslali svoj nesúhlas, poprípade nejakú protiponuku. Ak ste sa nedohodli ináč, tak v tomto prípade je poľnohospodárska pôda Vaša aj so všetkymi povinnosťami, ktoré to obnáša.

3. Na ponuku spoločnosti Agroluk s.r.o ste nereagovali v zákonnej lehote dvoch mesiacov. Verte či nie, Vaša nájomná zmluva je platná, avšak za odlišných podmienok ako v prvom prípade. Nájom pôdy legislatívne upravuje zákon 504/2003 Z. z. (pozrite si jeho plné znenie) a Vaša zmluva podľa tohto zákona nadobudla planosť podľa § 12 odsek 4.

§ 12 odsek 4:
“Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas podľa § 6; to neplatí, ak vlastník pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.”

Takto uzavretú nájomnú zmluvu môžte písomne vypovedať k 1. novembru totho roka podľa § 6 vyššie spomínaného zákona.

§ 6:
“Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.”

Ak s nájomnou zmluvou od spoločnosti Agroluk s.r.o nesúhlasite a usilujete o výhodnejšie podmienky, musíte pôvodnú zmluvu najprv vypovedať. Nepremeškajte svoju možnosť urobiť tak do konca tohto mesiaca. Vzor výpovede zmluvy nájdete tu.

P.S.: Ak ste reagovali ako je spomínané v bode tri a niekto Vám tvrdí, že dokiaľ nepodpíšete zmluvu, tak nemáte nárok na žiadnu pšenicu alebo peniaze, tak klame. Zmluva je platná podľa paragrafu spomínaného vyššie a Vy máte nárok na jej plnenie (peniaze či pšenicu).

Ing. Patrik Šepeľa
0907 475 899
patrik@sepela.sk

Čítajte tiež:
Schôdza vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa