Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 30. augusta 2017 v zasadačke Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou.

Prítomní: Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny (poslanci ObZ, hlavná kontrolórka obce)
Neprítomní: p. Mária Škrlíková – ospravedlnená
Prizvaní: Výbor DHZ Kamenica nad Cirochou, Ing. arch. Róbert Lajčiak — autorizovaný architekt (firma ABACUS) a Mgr. Slavomír Tokár – riaditeľ Základnej školy s materskou školou a ŠJ v Kamenici nad Cirochou

01. Otvorenie
Piate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili. Za overovateľov zápisnice boli určení Renáta Babjaková a Marek Čabak

K výzve (bod programu č. 2) na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice a výzve (bod programu č. 3) na rekonštrukciu a vynovenie telocvične je potrebné zdokladovať uznesenie ObZ.

02. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu Výzva Ministerstva vnútra SR – Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017. Účel: podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Starosta poukázal na skutočnosť, že k výzve číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 pre rekonštrukcie a prístavbu požiarnych zbrojníc (projekt) je potrebné ako povinnú prílohu doložiť aj uznesenie obecného zastupiteľstva. Poslanci v PHSR obce uznesením schválili okrem iného aj výstavbu požiarnej zbrojnice, no vzhľadom na náročnosť výzvy a výšku rozpočtu starosta rozhodol zvolať mimoriadne zastupiteľstvo k tomuto bodu.

Starosta dal slovo architektovi, ktorý prítomných oboznámil so znením výzvy MV SR pre rekonštrukciu zbrojníc. Požiarna zbrojnica v zmysle výzvy musí spĺňať tieto podmienky:

– Sociálne zariadenia (WC, sprcha, kuchynka, jedáleň, denná miestnosť)
– Odpočinková miestnosť
– Spojovacia miestnosť, miestnosť pre prijímanie tiesňového volania
– Garáž pre minimálne 2 zásahové vozidlá
– Priestor protiplynovej služby
– Školiaca miestnosť
– Sklad materiálno – technického vybavenia
– Sklad PHM
– Sušiareň hadíc, veža
čím by rozpočet na takúto budovu požiarnej zbrojnice vysoko presiahol číslo 200 000.- €.

S cieľom minimalizovať náklady starosta obce s poslancami navrhuje využiť jestvujúci vybudovaný priestor OcÚ, t. j. časť za kinom a vybudovať len garáže pre DHZ v počte 3 a 1 garáž pre potreby OcÚ. Toto riešenie poslanci jednoznačne podporili. Poslanci sa zaujímali aj o rozpočet nových 4 garáží naprojektovaných v zmysle európskych noriem.

Architekt podal túto informáciu:
Výstavba 4 parkovacích boxov (hrubá stavba) a brány bude stáť 177 600.403 € s DPH. Poslancov informoval o skutočnosti, že stavba bude osadená na parcele, ktorú vlastní obecný úrad (jedná sa o dvor OcÚ) s poukázaním na fakt, že cez parcelu kde bude požiarna zbrojnica stáť, vedie vodovodné a plynové potrubie (prekládka znamená náklady naviac). Výška rozpočtu poslancov zaskočila. Prebehla konštruktívna diskusia, kde si poslanci s architektom a s prítomnými členmi výboru DHZ vyrozprávali opodstatnenosť, či neopodstatnenosť tak finančne náročnej stavby. Prítomní požiarnici poukázali na množstvo techniky získané za posledných 10 rokov, ktorá parkuje po súkromných dvoroch, vrátane techniky OcÚ, čo je nežiadúce.

Starosta dodal, že MV SR v zmysle výzvy poskytne financie vo výške len od 5-30 tisíc €. Aj keď sa jedná o malý príspevok, obec sa bude uchádzať o dotáciu.

Z diskusie bolo zrejmé, že táto potrebná stavba sa bude stavať na etapy. Starosta dal za výstavbu odľahčeného rozpočtu (hrubá stavba) verejne hlasovať s tým, že OcÚ spolu s projektantom a rozpočtárom podľa možností poníži stavebné náklady tak, aby bolo možné stavbu v roku 2018 z rozpočtu obce dofinancovať. Poslanci jednohlasne schválili výstavbu – rekonštrukciu horeuvedenej stavby. Z prítomných 8 poslancov “za” hlasovalo 8. Ponížený rozpočet tvorí prílohu zápisnice.

03. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu — Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Rekonštrukcia a vynovenie telocvične v zmysle výzvy MŠ SR taktiež patrí medzi priority obce. Starosta obce dal slovo riaditeľovi školy, ktorý prítomných oboznámil s pohľadom školy na chystaný projekt v zmysle spomínanej výzvy.

Skonštatoval nasledovné:
– obec investovala veľké peniaze do telocvične (palubovka, kúrenie, náradie)
– nie všetky veci bolo možné zrealizovať a preto sa škola v minulosti uchádzala projektom o výzvu MŠ SR, no projekt bol neúspešný
– tento starší projekt sa prepracuje v súlade so súčasnou výzvou
– riaditeľ školy žiada poslancov o podporu kvôli spoluúčasti školy a obce na finančnom krytí tohto projektu

Starosta prítomných informoval, že v duchu výzvy sa rekonštrukciou telocvične rozumie:
– rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne
– rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)
– rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností)
– rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti
– rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí

Maximálna výška dotácie je 150 000 €. Poslanci si v diskusii upresnili informácie, ktoré im poskytol riaditeľ školy. Keďže aj k tomuto projektu je potrebné uznesenie ObZ, starosta dal verejne hlasovať. Poslanci jednohlasne schválili predloženie žiadosti k horeuvedenej výzve. Z prítomných 8 poslancov “za” hlasovalo 8. Zdôrazňujeme, že ku dňu konania ObZ neexistuje rozpočet vychádzajúci z projektu stavby.

04. Diskusia — výmena informácií
Stacionár Hájik n. o. v obci bude pokračovať naďalej.
Bioplynka — pripravuje sa exekúcia. Obec písomne zašle všetky pohľadávky v zmysle listu od firmy DEDÁK, ktorá bude exekúciu vykonávať.
Starosta podal informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.
Poslanci k činnosti v obci odovzdali starostovi tieto informácie:
Ing. Monika Hamaďaková — pozvať SSC Košice na rokovanie – chodník ul. Humenská (p. Plaskoň a spol.)
Marek Čabak – rokovať s VVS, závod Humenné – napojenie voda, kanál na systém (píla JRD)

04. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a ukončil zasadnutie ObZ.

Originál zápisnice si môžete prečítať tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia ObZ
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa