Referent obecného úradu s kvalifikáciou pre stavebný úrad

Referent obecného úradu s kvalifikáciou pre stavebný úrad

Obec Kamenica nad Cirochou vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. §6 o výkone práce vo verejnom záujme ponuku na voľné pracovné miesto „Referent obecného úradu s kvalifikáciou pre stavebný úrad“.

Kvalifikačné predpoklady:
– Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – technické zameranie

Zameranie činnosti:
– Stavebný úrad – odborná činnosť v rámci zákona č. 50/1976 Zb. – zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Pracovný úväzok ½.
– Odborné administratívne práce v rámci agendy miestnej samosprávy a Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

Pracovný úväzok ½.

Iné podmienky:
– komunikatívnosť
– pozícia vhodná aj pre absolventa

Predpokladaný nástup: 2. 1. 2018

Uchádzači o pracovnú pozíciu doložia:
– písomnú prihlášku a profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
– kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
– písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Prihlášku s požadovanými dokladmi na voľné pracovné miesto doručte v uzavretej obálke na Obecný úrad Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou do 31. 10. 2017 do 15:00 hod. Obálku označte „Referent obecného úradu – neotvárať“. Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a ponuka sa vráti uchádzačovi neotvorená.

Nevyžiadané doklady sa uchádzačom nevracajú.

 
Čítajte tiež:
Hľadá sa matematikár(ka)!
Voľné pracovné miesto – výsledky!!!

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár

2014 © Kamenica nad Cirochou