Pozvánka na 12. riadne zasadnutie ObZ

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie ObZ

Zvolávam 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou na deň 08. júna 2017 (štvrtok) o 17:00 hod. do zasadačky Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou s týmto programom:

 
01. Otvorenie

02. Kontrola plnenia uznesení

03. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 so stanoviskom HK

04. Úver z roku 2001 – ukončenie úverovej zmluvy

05. Územný plán obce – zmeny a doplnky – areál bývalej píly VLM

06. Výzvy a projekty

07. Stav príprav osláv 700. výročia obce

08. Došlá pošta a rôzne

09. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 
Žiadam pozvaných o dochvíľnosť na zasadnutie.

Ing. Alexander Bugyi
starosta

 
Čítajte tiež:
Kamenické dni 2017
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa