Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 18. mája 2017 na letisku Aeroklubu v Kamenici nad Cirochou.

Prítomní Poslanci obecného zastupiteľstva

Prizvaní za agentúru Royal Media SK, s.r.o – p. V. Grešner, za členov Komisie pre mládež, kultúru a sociálne veci – p. M. Miko, p. Anna Pastírová

Program: 1. Kamenické dni – 700 rokov obce

Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané pozvánkou zo dňa 11.05.2017. Zastupiteľstvu predchádzali zasadnutia rady a to v dňoch 27.03.2017 a 12.04.2017. Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. M. Hodák a A. Daňová.

Dôvodom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva bolo detailne oboznámiť poslancov s rozpracovanosťou dňa obce a dať odpoveď na záležitosti, ktoré ešte nie sú dotiahnuté do konca. Starosta vyzval predsedníčku komisie p. Škrlíkovú, aby podala informáciu o príprave akcie, o veciach, ktoré sú jasné, a hlavne o tom čo treba ešte pre zdarný priebeh akcie vykonať.
Predsedníčka komisie konštatovala:
– sú zabezpečené hudobné skupiny (Desmod, Drišľak)
– sú zabezpečené folklórne telesá (Šiňava, Chemlon, Pajtáše)
– vystúpia aj domáce telesá
– je zabezpečené pódium
– budú 2 VIP stany pre hostí
– boli oslovené spoločenské zložky – prezentácia
– je zabezpečený pochod obcou po sv. omši

Členka komisie p. Pastírová informovala, že sú zabezpečené tričká, perá, magnetky, reklamné bannery a pútače, plagáty a podpivníky.

Starosta informoval:
– pozývacími listami boli oslovení – prezident SR, minister obrany SR, generalita SR
– boli pozvaní aj zástupcovia družobných obcí z Poľska a Ukrajiny
– listom boli oslovení sponzori (zoznam aktivít sponzorov bude zverejnený)
– je zabezpečené mediálne krytie
– je zabezpečená zdravotnícka starostlivosť, policajná asistencia a DHZ ako usporiadatelia
– ŽSR budú požiadané o posilnenie spojov
– prítomným predstavil návrh pozvánky
– predstavil brožúrku o obci
– areál letiska bude vykosený a upravený
– boli oslovené ZŠ a SŠ v okrese

P. Grešner z agentúry Royal Media SK, s.r.o informoval prítomných, že bude zabezpečené občerstvenie, pódium a detské atrakcie.

Vystúpenia na tribúne a občerstvenie budú zabezpečované cez elektrocentrály, čo sa javí ako najslabšie miesto akcie.

Starosta vyzval poslancov, aby vhodným spôsobom adresovali podnety komisii, ale aj návrhy koho pozvať ako hosťa a z akého dôvodu ho navrhujú.

Starosta ďalej informoval:
– stav na účtoch k 18.05.2017 bol: VUB – 16 525.7 €, PRIMA banka – 375.93 €
– v mesiaci máj očakávame enormne nízky príjem z podielových daní od štátu
– boli vypracované a odoslané projekty: projekt na Dni obce 2017, Prevencia kriminality – kamerové systémy, Multifunkčné ihriská a detské ihriská,
– aktívne sa pracuje na stavbe – voda + kanál, lokalita JRD píla
– dňa 19.04. bolo rokovanie na veľkej vlakovej stanici o možnosti ako rozšíriť osvetlenie veľkej vlakovej stanice
– dňa 25.04. sa uskutočnila výmena elektrických stĺpov zo strany VSD
– obec začala s opravou výtlkov miestnych komunikácií
– obec začala s kosbou verejných priestranstiev
– spoločenským zložkám boli rozdelené finančné prostriedky
– pracuje sa na prekrytí vstupu do budovy KD
– dňa 11.05. sa uskutočnilo kladenie vencov pri pomníku

Priestor dostali poslanci a prítomní na zastupiteľstve, ktorí argumentami doplnili program. Bolo konštatované, že každá domácnosť dostane brožúrku, magnetku, pozvánku a letáčik, ktorý pozýva na akciu Kamenická kvapka krvi – darcovstvo.

Originál zápisnice si môžete prečítať tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia ObZ
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa