Zápisnica z 11. zasadnutia ObZ

Zápisnica z 11. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 23. februára 2017 v zasadačke obecného úradu.

01. Otvorenie
Zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzala schôdzka obecnej rady dňa 20.02.2017. Jedenáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili. Za overovateľov zápisnice boli určení pani Anna Daňová a JUDr. Miroslav Hodák.

02. Kontrola plnenia uznesení
Bola prevedená Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s konštatovaním, že uznesenia ObZ sú splnené.

03. Úprava rozpočtu na rok 2017 (navýšenie podielových daní)
Dňa 12.12.2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webe východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017. Údaje zverejnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky o výške podielu miest a obcí na výnose DPFO slúžia ako podklad na zostavovanie rozpočtu pre rok 2017 v rámci daňových príjmov.

Obci Kamenica nad Cirochou tu bolo prisľúbených 593 906,- €, čo predstavuje navýšenie o 75 703,- € na položke 111003 pre potreby obce oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2017.

Tento bod prerokovala taktiež rada, ktorej návrh bol poslancom predložený. Starosta s členmi rady predložil zastupiteľstvu riešenie, ktoré nebolo považované za konečné. Naopak, požiadal poslancov o ich názor ako racionálne využiť dané finančné prostriedky. Najviac podvyživené sú kapitoly Rozvoj obce a Kapitálové výdavky (investičná činnosť). Poslanci po konštruktívnej rozprave prerozdelili finančné prostriedky takto:

– Výstavba požiarnej zbrojnice (kapitola 0320, položka 717001) 20 000,- €
– 700. výročie 1. písomnej zmienky o obci (navýšenie na 30 000,- €) (kapitola 0820, položka 637004) 20 000,- €
– Infraštruktúra píla JRD (voda a kanál) (kapitola 0620, položka 717001) 10 000,- €
– Rímskokatolícka cirkev (kapitola 0620, položka 644004) 3 000,- €
– Gréckokatolícka cirkev (kapitola 0620, položka 644004) 2 000,- €
– Rozvoj obce (kapitola 0620, položka 633006) 20 703,- €

Poslanci návrh hlasovaním schválili.

Keďže sa množia požiadavky od Spoločenských zložiek, ale aj od spoluobčanov, poslanci hlasovaním rozhodli, že z prostriedkov Rozvoja obce sa použijú finančné prostriedky aj na vykrytie týchto požiadaviek.

Dotácia spoločenským zložkám na rok 2017 – 2 000,- € (prerozdelí rada)
Žiadosť Spoločenstvo vlastníkov bytov, Železničná 207/44, 46, Kamenica n/Cir. – 2 500,- € (úhrada za materiál)

Obecný úrad takto upravený rozpočet zverejní.

04. Deň obce 2017
Predsedníčka Komisie pre mládež, kultúru a sociálne veci Mária Škrlíková informovala zastupiteľstvo o tom, čo rozšírená Komisia pre mládež, kultúru a sociálne veci na svojich doterajších 4 zasadnutiach prerokovala.
Poslanci boli oboznámení s týmito zásadnými bodmi:
– Akcia sa uskutoční 16. a 17. júna 2017 na letisku
– Priebeh osláv sa pripravuje v spolupráci s agentúrou Royal Media, s.r.o.
16.06.2017 piatok:
– deň s vojakmi
– sprievodné akcie
– koncert skupiny Desmod
17.06.2017 sobota:
– svätá omša
– pochod obcou
– vystúpenie domácich súborov a súborov družobných obcí
– športové podujatia
– atrakcie
– vystúpenie skupiny Drišľak

Tento rok bude nultým ročníkom festivalu “Kamenické dni”, ktorých súčasťou bude aj “Deň obce”.

Vzhľadom na rozpracovanosť osláv bola prednesená aj požiadavka na navýšenie rozpočtu na túto akciu. Poslanec Filomén Burda navrhol navýšiť rozpočet na čiastku 40 000,- €. Po vzájomnej argumentácii poslanci jednohlasne rozhodli navýšiť prostriedky na “Deň obce” z pôvodných 10 000,- € na 30 000,- € (viď bod 3).

Poslanci doporučili starostovi pozvať na priebeh osláv týchto predstaviteľov štátu:
– Prezident SR – Excelencia A. Kiska
– Minister obrany – P. Gajdoš
– Predseda PSK – P. Chudík

V časovom predstihu budú pozvaní aj poslanci VÚC Prešov a iní významní hostia. Starosta vyzval poslancov, aby navrhli koho z rodákov, ale aj tých ktorí v minulosti významne pomohli obci, pozvať.

Starosta ďalej požiadal poslancov, aby aj oni oslovili sponzorov.

K problematike “Dňa obce 2017” starosta obce zvolá mimoriadne zastupiteľstvo.

05. Došlá pošta
V došlej pošte pani Meričková nahlas prečítala žiadosť pána M. Demetera, Osloboditeľov 150/98, Kamenica n/Cir. o odpustenie poplatkov za TKO za roky 2013,2014 a 2015. Žiadosti sa nevyhovuje.

Pani Meričková nahlas prečítala žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov, Železničná 207/44, 46, Kamenica n/Cir. (pán M. Mihaľov). Poslanci žiadosť hlasovaním schválili. Finančné prostriedky sa neposkytnú, ale preplatia sa náklady do výšky 2 500,- €.

Pre ujasnenie si prípravy ďalších spoločenských podujatí s možnosťou čerpať finančné prostriedky na potraviny a občerstvenie starosta listom požiadal ZMOS Bratislava o písomné stanovisko k oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov na obecné kultúrno-spoločenské akcie. Dostali sme písomné stanovisko k danej problematike, ktoré potvrdzuje správnosť postupov pri nákupe potravín a občerstvenia. List bol nahlas prečítaný.

Pozvánka ZMOS na stretnutie starostov obcí s ministrom vnútra SR – pánom Kaliňákom a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR k “Projektu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek”, dňa 26.02.2017 o 12:00 hod. v Prešove. Stretnutia sa zúčastni starosta obce Ing. A. Bugyi.

06. Rôzne:
Hlavná kontrolórka obce nahlas prečítala:
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Cirochou na rok 2017
b) Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Cirochou za rok 2016
c) Správu hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Cirochou o kontrole od 05.12.2016 do 23.02.2017

V rôznom starosta informoval poslancov:
– V marci 2017 sa začnú realizovať tzv. búracie práce na 8 BJ, Osloboditeľov 13 (realizuje sa výberové konanie na dodávateľa stavby v zmysle zásad)
– LED osvetlenie v obci – je potrebné prijať opatrenia na časté výpadky nového osvetlenia. Po zistení príčin sa zistilo, že aj keď máme nové a kvalitné svetlá, všetky rozvody, káble s príslušenstvom majú viac ako 40 rokov. Ich údržba a výmena nie je súčasťou koncesnej zmluvy. Stanovisko firmy „VAFER“, ktorá zabezpečuje servis a údržbu pre firmu SE PREDAJ s.r.o., zverejňujeme.
– O projekte ZŠ pre zriadenie nových učební. Podľa metodiky v hodnotiacom procese na to, aby sme boli oprávneným žiadateľom nám chýba necelý bod
– O odpovedi na list od firmy ORANGE vo veci nekvalitného pokrytia územia signálom. ORANGE nás listom spätne informoval o opatreniach ktoré vykonal a vykonáva. Zatiaľ nápravu nepociťujeme.
– O zámere zmeniť správcu webovej stránky obce (prebieha výberové konanie v zmysle zásad)
– O zmluve so SPF Bratislava na prenájom pozemkov v areáli Bačoveň pre Zriadenie dočasného zberného dvora na vybrané druhy odpadov. Zmluva zverejnená.
– O zmluve na odchyt psov. Zmluva zverejnená.
– Darovacia zmluva s VLM SR, š. p. Pliešovce. Zmluva zverejnená.
– O veľkej reforme školstva. Hranica v počte žiakov je navrhovaná 250 žiakov.
– O stave finančných prostriedkov na účte k 23.02.2017: PRIMA banka 26 974.82,- €

07. Diskusia
Poslanec Burda sa opýtal prečo v našej telocvični hrajú stolný tenis obyvatelia obce Kamienka. Starosta odporučil obrátiť sa na riaditeľa ZŠ S. Tokára.
Poslanec Komarc informoval, že dňom 01.01.2017 môže byť poberateľom finančných benefitov.
Poslanec Čabak informoval o nutnosti výstavby kanalizačného zberača a vodovodu v IBV Píla – JRD (26 pozemkov).

08. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 19/2017 si môžte pozrieť tu. Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 7 prítomných poslancov.

09. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce poďakovaním za účasť všetkým prítomným.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 10. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 9. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa