10. riadne zasadnutie ObZ

10. riadne zasadnutie ObZ

Zvolávam 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Kamenici nad Cirochou
na deň 05. decembra 2016 (pondelok) o 17:30 hod. (po skončení Mikulášskej akcie)

do zasadačky Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou s týmto programom:

 
01. Otvorenie

02. Kontrola plnenia uznesení

03. Návrh rozpočtu na rok 2017 a odborné stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu

04. Došlá pošta a rôzne

05. Diskusia

06. Návrh na uznesenie

07. Záver

 
Žiadam pozvaných o dochvíľnosť na zasadnutie.

Ing. Alexander Bugyi
starosta

Príloha: Návrh rozpočtu na rok 2017 a komentár kontrolórky obce

Čítajte tiež:
Zápisnica z 9. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 8. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa