Zápisnica z 9. zasadnutia ObZ

Zápisnica z 9. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 29. septembra 2016 v zasadačke obecného úradu.

01. Otvorenie
Zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzala schôdzka obecnej rady dňa 23.09.2016. Deviate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných, hlasovaním dal schváliť program rokovania, ktorý poslanci schválili. Za overovateľov zápisnice boli určení Anna Daňová a Renáta Babjaková.

02. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce s konštatovaním, že uznesenia ObZ sa plnia priebežne.

03. 700 rokov obce – určenie komisie na prípravu osláv
Starosta obce tlmočil stanovisko obecnej rady zo dňa 26.09.2016 s konštatovaním, že rada odporúča pre tento účel nezriadiť novú komisiu, ale jestvujúcu komisiu (Komisia pre mládež kultúru a sociálne veci) doplniť o zamestnanca úradu a jedného občana, ktorý sa angažuje vo verejnom živote (kultúra a šport). Keďže práca k tomuto bodu programu sa ešte len rodí (700. výročie obce je v roku 2017), ku komisii a jej práci nebolo navrhnuté žiadne uznesenie. Odporúčanie zastupiteľstva a to personálne doplniť komisiu, je nasledovné:
– za OcÚ – Anna Pastírová
– a za spoločenské zložky Marián Miko
Podnety od spoluobčanov a spoločenských zložiek sa budú po dnešnom zasadnutí zhromažďovať u rozšírenej hore spomínanej komisie.

04. Obecná brigáda 2016
Poslanci po krátkej rozprave delegovali právomoc rozhodnúť o dátume brigády na členov rady a komisiu pre životné prostredie a verejný poriadok. Je záujem brigádu realizovať v termíne do sviatku Všetkých svätých, náhradný termín nevylučujeme.

05. Dane z nehnuteľností a poplatky za TKO v roku 2016 (plnenie a opatrenia)
Na zasadnutí obecnej rady pracovníčka, ktorá má okrem iného na starosti aj dane od obyvateľstva, pani Anna Pastírová informovala členov rady o stave v platení, o neplatení, ale aj o navrhovaných nápravných opatreniach. Poslancov informoval starosta obce.

Dňa 23.09.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov zodpovedných za dane od obyvateľstva a poplatky za TKO s JUDr. A. Drugdovou, právničkou obce, kde boli po analýze skonštatované tieto skutočnosti:
nedoplatky od občanov za roky 2013 – 2016, aj po zaslaní upomienok za nehnuteľnosti predstavujú 5000 €
– nedoplatky od občanov za roky 2013 – 2016, aj po zaslaní upomienok za TKO predstavujú 10000 €
– nedoplatky na daniach od právnickej osoby za roky 2013 – 2016, aj po zaslaní upomienok – firma ALLFINE s.r.o. (bioplynová stanica) predstavujú 28500 €

Principiálne, keď každý platí dane, tak platiť budú aj hore menované subjekty a to nasledovne:
– FO (fyzické osoby), t. j. občania, daň za nehnuteľnosti a za TKO exekúciou, kde príslušným exekútorským úradom zo zákona bude OcÚ Kamenica nad Cirochou (zrážky prevedieme cez sociálnu poisťovňu z dôchodkov; u zamestnaných zrážkami zo mzdy u zamestnávateľa)
– PO (právnické osoby) – firma ALLFINE s.r.o. (bioplynová stanica) – spisový materiál úrad odovzdá cestou súdu profesionálnemu exekútorovi.

Poslanci sa v rozprave držali zásady, že dane bude platiť každý! Starosta v závere poslancom zvýraznil skutočnosť, že vymáhanie daní (vrátane exekúcie) je možné podľa u nás platných zákonov u občanov od čiastky 160 € a u firiem od čiastky 1 600 €. Preto sa vymáhanie upomienkami a exekúciou rieši za 4 roky až v roku 2016. Poslanci v rozprave neodporučili v tejto etape zverejniť zoznam neplatičov. Starosta informoval prítomných, že s cieľom výchovne zapôsobiť na neplatičov, bude na stránke obce zverejnený príspevok právničky obce o exekúciách. O efekte exekúcií bude obecné zastupiteľstvo informované priebežne.

06. Zmena rozpočtu 2016
Aj tento krok prerokovala obecná rada. Potreba zmeny rozpočtu vyplynula z požiadavky dofinancovať projekt “Riešenie energetickej úspornosti KD a OcÚ – 1. etapa”. Keďže kvôli vysokým úsporám energií (plynu) nebolo možné požiadať o finančné prostriedky z Eurofondov (úsporu sme zrealizovali aj bez zateplenia, t. j. netopilo sa v kine a v svadobke, no energia sa prepočítala aj na tieto priestory), úrad sa stal neoprávneným žiadateľom z Eurofondov na zateplenie vrátane Envirofondu kvôli extrémne nízkej spotrebe energií (plynu) a z toho dôvodu sme zateplenie realizovali z vlastných prostriedkov.
Pre informáciu:
– rozpočtový náklad podľa projektu predstavoval 194989 € s DPH
– rozpočet stavby po verejnej súťaži 138151 € s DPH

Keďže nie všetky práce boli podľa výkazu výmer zrealizované, naopak bolo potrebné zrealizovať aj práce naviac a to:
– oprava strešných zvodov nad kinosálou a časti strechy
– odsunutie požiarnych rebríkov od fasády
– montáž vetracích mriežok v časti atiky na odvetranie strechy
– doplnenie montáže vodorovnej časti hromozvodu
– spracovanie energetického certifikátu,

tak v schválenom rozpočte na rok 2016 je potrebné vo výdavkovej časti – kapitálové výdavky, zmeniť jestvujúci stav tak, aby všetky kapitálové výdavky, t. j. 50 000 € na KD a OcÚ sa po odsúhlasení poslancami zmenilo na 100000 € na OcÚ a KD. Starosta na otázky poslancov, kedy orientačne splatíme zateplenie KD a OcÚ odpovedal, že aj keď veľkú časť daní od obyvateľstva za nehnuteľnosti a TKO nemáme k dnešnému dňu na našich účtoch, podľa vývoja daní od štátu, splatenie posledných faktúr môžeme očakávať v mesiaci marec-apríl 2017.
Poslankyňa Monika Hamaďaková upozornila starostu na skutočnosť, že aj DHZ prekročilo k dnešnému dňu rozpočet – starosta vysvetlil “DHZ v obci rozpočet neprekročilo. 2000 € na účte DHZ a aj ich spotreba predstavujú každoročnú dotáciu od štátu”. Tento fakt poslanci v rozpočte na rok 2016 neschvaľovali. Poslankyňa Monika Hamaďaková sa pýtala aj na prekročenie výdavkov v časti – kapitola Rozvoj obce – starosta odpovedal nasledovne: “Peňazí na rozvoj obce nikdy nie je dosť. O zmenu v tejto časti požiadam poslancov na decembrovom zasadnutí ObZ, keď už nebude možné do rozvoja obce niečo investovať”.
Poslankyňa Monika Hamaďaková požaduje, aby pred každým zastupiteľstvom bolo poslancom zaslané čerpanie rozpočtu. Starosta zašle požadované materiály poslancom pred každým zasadnutím ObZ.
Starosta dal hlasovať o zmene rozpočtu v bode kapitálové výdavky na rok 2016. Z prítomných 9 poslancov 7 boli vo verejnom hlasovaní za zmenu, 2 poslanci (Monika Hamaďaková a Filomén Burda) sa hlasovania zdržali.

07. Rozvoj obce v roku 2016
Starosta poslancov informoval nasledovne:
– svetlá cintorín – zrealizované a vyplatené (faktúra zverejnená)
– pomník dlažba – prebehlo odovzdanie staveniska
– prístrešok pred KD – projekt bude hotový do 15. októbra. Starosta listom požiadal VLM, p. r. Pliešovce o stavebné drevo na tento prístrešok sponzorsky.
– plot pri KD – plot sa realizuje svojpomocne tak, aby ladil ku KD a k budove Jednoty SD
– zbúranie časti 8BJ na Ul. osloboditeľov 13 (Majer) – stavebný úrad pracuje na vydaní búracieho povolenia pre ½ stavby. Podmienkou žiadosti o búracie povolenie je vlastniť budovu. K dnešnému dňu obec Kamenica nad Cirochou je vlastníkom spomínanej stavby v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

08. Došlá pošta a rôzne
PaedDr. Stanislav Sivčo, trvale bytom Jarná 869/8, Kamenica nad Cirochou požiadal o odkúpenie pozemku od obce Kamenica nad Cirochou. Pán PaedDr. Sivčo sa zastupiteľstva zúčastnil osobne (aj jeho otec). Jeho žiadosť o kúpu obecného pozemku pred rodinným domom bola nahlas prečítaná. Poslanci po krátkej rozprave verejným hlasovaním jednohlasne odsúhlasili odpredaj požadovanej nehnuteľnosti (viď uznesenie).
Pán Naser Hasan, trvale bytom Ševčenkova 1664/24, Humenné požiadal o odkúpenie pozemku od obce Kamenica nad Cirochou. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti bola nahlas prečítaná. Jedná sa o pozemok pod jestvujúcou momentálne nevyužívanou stavbou (Venček), ktorej vlastníkom je už pán Hasan. Poslanci po krátkej rozprave verejným hlasovaním jednohlasne odsúhlasili odpredaj predmetnej parcely (viď uznesenie).
Zástupca starostu nahlas prečítal žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Kamenici nad Cirochou o zníženie dane z nehnuteľnosti a iných poplatkov pre dôchodcov. Prebehla rozprava s tým, že poslanci požadujú od OcÚ poskytnutý zoznam prestarnutých dôchodcov, ktorých by sa požadované zníženie týkalo.
Ekonómka obce Ing. A. Meričková oboznámila (nahlas prečítala) poslancov s listom audítora (Ing. Anna Mamajová, Licencia SKAU číslo 779, oprávňujúca na výkon činnosti audítora, 066 01 Humenné, Sninská 18) pre Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica nad Cirochou a s dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 pre Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica nad Cirochou.
Hlavná kontrolórka obce, M. Karamanová nahlas prečítala správu o výsledkoch finančných kontrol na mieste od 01.06.2016 do 29.09.2016.
Poslankyňa Mária Škrlíková požiadala o udelenie súhlasu so vzdaním sa finančnej odplaty za vykonávanie činnosti poslanca Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou s účinnosťou od 01.10.2016 – žiadosť bola schválená dodatočne všetkými poslancami. Pani Mária Škrlíková bola dňa 11.10.2016 odhlásená zo systému SP k 30.9.2016.

09. Diskusia
Stav financií na účte k 29.09.2016:
PRIMA banka 25 811,05 €
VÚB 3 564,75 €
Spolu: 29 375,80 €
Večer úcty k starším sa bude konať 06.10.2016, pani Škrlíková všetkých srdečne pozvala.
K FK TJ – vedenie klubu má zabezpečené ekonomické poradenstvo pre čerpanie poskytnutých prostriedkov z rozpočtu obce pre rok 2016.
Starosta poďakoval miestnemu spolku ČK a DHZ za prípravu akcie “Obrázok 2016” a funkcionárom DHZ za akciu “Pohár starostu 2016” a “Super pohár 2016”.
Na otázky poslancov starosta obce odpovedal podľa povahy informácií.
OcÚ listom osloví majiteľa zubnej ambulancie v obci s otázkou prečo sa ambulancia prevádzkuje len 2 krát do týždňa. OcÚ zariadi vypratanie skládky pri vojenskom cintoríne (koľkýkrát?). Poslanci žiadajú starostu zaslať návrh rozpočtu pre rok 2017 jednotlivým komisiám pred zasadnutím ObZ.

10. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 17/2016 tvorí písomnú prílohu zápisnice. Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 9 prítomných poslancov.

11. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce poďakovaním za účasť všetkým prítomným.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica zo 7. zasadnutia ObZ
Zápisnica z 8. zasadnutia ObZ

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
10
  1. 30. 10. 2016 at 13:32Matej Polák  Odpoveď

    Zápisnica nie je úplna, chýbajú tam otázky a pripomienky od poslanca pána F. Burdu. Zápisnica je urobená na objednávku pána starostu A. Bugyiho,ktorý opäť raz prezentoval demokraciu na jeho spôsob. Z trojhodinového programu obecného zastupiteľstva patrilo cca 2,5 hodiny jeho monológu. Iba dvaja poslanci mu ako tak oponovali. Ináč to mal "pevne v rukách". A čo sa týka rozvoja obce, tak to on vníma ako čerpanie finančných prostriedkov na nákup benzínu pre jeho služobné auto a kosenie priekop a pozemkov v správe obce. Tak vážení Kameničania čaká nás "sľubná budúcnosť". Mladí ľudia by sa mali konečne prebudiť a začať konať ...

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa