Zápisnica zo 4. zasadnutia ObZ

Zápisnica zo 4. zasadnutia ObZ

Prepis zápisnice zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 17. júna 2015 v kancelárii starostu obce.

Body 02. Kontrola plnenia uznesení, 05. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015, 14. Návrh na uznesenie a 15. Záver nájdete v originále zápisnice.

01. Otvorenie
Štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou otvoril a viedol Ing. Alexander Bugyi, starosta obce. Privítal prítomných a prizvaných, ako aj hlavnú kontrolórku obce, ktorá sa zasadnutia zúčastňuje po prvýkrát od zvolenia do funkcie. Hlasovaním dal schváliť programu rokovania, ktorý poslanci schválili. Za overovateľov zápisnice určil Máriu Škrlíkovú a Annu Daňovú.

03. Záverečný účet obce za rok 2014
Návrh záverečného účtu za rok 2014 poslanci dostali písomne. K uvedenému materiálu zo strany poslancov boli pripomienky:
– či opatrenia na úpravu rozpočtu boli robené cez obecné zastupiteľstvo
– k materiálu záverečný účet obce doložiť Súvahu a Výkaz ziskov a strát.
Obecný úrad doplní materiály k záverečnému účtu a tento zverejní na stránke obec. Po diskusii dal starosta hlasovať: za schválenie záverečného účtu bez výhrad hlasovalo 9 poslancov. Viac v uznesení č. 12/2015.

04. VZN o používaní a ochrane symbolov obce
Návrh VZN o používaní a ochrane symbolov obce poslanci dostali písomne. K uvedenému materiálu boli tieto pripomienky:
– súhlas s používaním symbolov vydáva obec, nie starosta
– formulácie vo VZN, aby boli v súlade so zákonom
– poplatky za používanie symbolov nie sú v žiadnom zákone
– od poplatkov oslobodiť organizácie, ktoré sú pod záštitou obce
– určiť výšky poplatkov pre fyzické osoby 10,- € a pre právnické osoby 50,- €
– doplniť VZN o používanie pečate obce
Po doplnení návrhu VZN, dal starosta hlasovať o prijatí uvedeného VZN o používaní a ochrane symbolov obce. Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 poslancov, Ing. Jozef Komarc sa hlasovania zdržal. VZN bolo schválené uznesením č. 12/2015.

06. Ponuka štátnych pozemkov VLM o. z. Kamenica nad Cirochou v lokalite Park na odpredaj v prospech obce
Ponuku štátnych pozemkov VLM o. z. Kamenica nad Cirochou v lokalite Park na odpredaj v prospech obce prezentoval zástupca VLM o. z. Kamenica nad Cirochou pán Hojdan. Zdôraznil fakt, že štátny podnik dal pokyn, aby sa pozemky, ktoré slúžia občanom a sú prebytočným majetkom ponúkli na odpredaj obci. Štátnym podnikom bol vypracovaný znalecký posudok na pozemky na odpredaj. K uvedenému materiálu poslanci vzniesli požiadavku, či by sa dala využiť terajšia cena na odpredaj, aj na pozemky na ulici Partizánskej (koľajisko). Odpovedal zástupca VLM o. z. Poslanci schválili ponuku, aby obec odkúpila prebytočné pozemky v Parku za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Za schválenie ponuky hlasovalo 9 poslancov. Viac v uznesení č. 12/2015.

07. Petícia občanov požadujúcich výstavbu rybníka
Petíciu občanov požadujúcich výstavbu rybníka v obci predstavil občan obce Ladislav Cenkner. Vyzval poslancov, aby svojimi hlasmi podporili projekt výstavby rybníka pre cca 70 rybárov obce a ďalších občanov. Rybári z obce budú ako gestor, kde zo strany obce je potrebné najprv získať vhodnú lokalitu a jednať s vlastníkmi pôdy a preskúmať možnosti, aby sa vytypované parcely odkúpili. Poslanci ObZ poverili starostu získať pozemok a uvedenú informáciu zobrali na vedomie.

09. ObZS – určenie výšky nájmu po zohľadnení požiadaviek lekárov
Starosta obce informoval o stretnutí s lekármi, ktorí majú prenajaté priestory na tunajšom ObZS, ohľadom prenájmu. Po diskusii bola určená výška nájmu 7,50 € za m² ročne. Lekári a lekáreň listom požiadali o nájomné vo výške 8,- € za m² ročne. Zmluvy budú prenajímateľom zaslané s návrhom od 01.06.2015.

10. Europrojekty a výzvy – dokladujú spracovatelia
1. Zástupca ENELU a pán Ontkoc predstavili poslancom už predtým prezentovaný projekt modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia obce LED osvetlením. Informovali o výhodách LED osvetlenia, úspore elektrickej energie a možnostiach prestavby verejného osvetlenia v obci. Po fyzickej inventúre máme v obci 242 svetiel. Celý projekt by sa realizoval formou koncesie. Pre zdarný priebeh celého projektu dala obec vypracovať audit. Audit bol úspešný. Zástupcovia ENELU, ktorí prezentovali projekt pre našu obec odporúčajú v nočný hodinách navštíviť obec Radvaň nad Laborcom. Zo strany ENELU bola predložená záväzná cenová ponuka. Spracovateľ projektu: OcÚ a ENEL. Po diskusii poslanci schválili zámer obce modernizovať a rekonštruovať systém verejného osvetlenia v obci a poverili starostu obce v spolupráci so zástupcami ENELU zabezpečiť proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorý bude realizovať projekt s názvom “Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kamenica nad Cirochou”. Po diskusii poslanci schválili zámer obce modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie. Za zámer hlasovalo 9 poslancov. Viac v uznesení č. 12/2015.
2. Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval o projekte prístavby a rekonštrukcie MŠ. V januári 2015 vyšla výzva MŠ SR na rekonštrukcie materských škôl. Bol podaný projekt aj za našu obec. Tento bol neúspešný. Škola má nevyužité priestory na tzv. Kamčatke, kde by sa priestory po úprave mohli využiť pre 4 a 5 ročné detí pre MŠ. Spracovateľ projektu: Mgr. Tokár, riaditeľ ZŠ a Marek Čabák, poslanec ObZ. Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.
3. Starosta obce informoval poslancov o podaných a pripravovaných projektoch a to:
– projekt umelá tráva na multifunkčné ihrisko (projekt bol podaný na Úrad vlády SR), spracovateľ projektu: OcÚ a Marek Ihnat
– projekt na likvidáciu divokých skládok (pripravuje komisia pre ŽP a VP), spracovateľ: Ing. Jozef Komarc, poslanec ObZ a komisia pre ŽP a VP
– projekt hasičov – úspešný, spracovateľ: Jozef Sojčak a DHZ
– projekt na auto pre hasičov – IVECO DAILY – rozpracovaný, spracovateľ: OcÚ a Jozef Sojčak
– žiadosť na protipovodňový vozík pre hasičov – úspešný, spracovateľ: OcÚ a Jozef Sojčak
– žiadosť na MF SR na výmenu okien na KD – podaný, spracovateľ: OcÚ
– žiadosť na VÚC – príspevok na deň obce včiastke 1000,- €
– zateplenie a energetická úspornosť KD – v roku 2015 vyjde nová výzva MŽP SR, spracovateľ: OcÚ, projekt bude podaný
– ČOV a kanalizácia – cez VVS a. s. Košice – intenzifikácia sa zrealizuje cez eurofondy, alebo z vlastných zdrojov VVS a. s.
– výmena systému včasného varovania – nová siréna PAVIAN II, spracovateľ: MV SR – sekcia kríz. riadenia, zrealizovaný

11. Stacionár pre seniorov – predstavenie projektu (pani Harbistová)
Pani Jana Harbistová predstavila poslancom projekt denného stacionára v obci. Denný stacionár by bolo zariadenie pre seniorov v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 s podaním stravy (obedu) za 1,- €. O seniorov by bolo postarané zo strany lekára, pomocného personálu, oddychu pre seniorov. Projekt na ObZ bol predstavený z dôvodu hľadania priestorov pre uvedený stacionár. Po konštruktívnej diskusii boli brané do úvahy tieto alternatívy:
– Suterén KINO
– Kamčatka pri ZŠ
– Jestvujúce KINO
Jednoznačne sa javí najvhodnejšia alternatíva prenájmu Kamčatka pri ZŠ. Poznamenávame, že všetky náklady spojené s rekonštrukciou a vybavením bude znášať majiteľka n. o. pani Harbistová. Keďže sa nejedná o predaj majetku poslanci nehlasovali a o prenájme konkrétneho priestoru rozhodne starosta obce s radou obce. Poslanci uvedenú informáciu o pripravovanom projekte zobrali na vedomie.

12. Došlá pošta a rôzne
1. Starosta obce informoval poslancov o:
– petícii proti neprispôsobivým občanom na ulici Partizánskej a ulici Osloboditeľov
– zámere zastrešiť terasu KD
2. Bola prejednaná žiadosť MUDr. Michala Blahu ml. a manželky Ing. Martiny Blahovej na odkúpenie parcely č. 1148/19.
Uznesením č. 12/2015 poslanci schválili uvedený odpredaj za cenu 17,- €/m².
3. Starosta obce informoval poslancov, že je možné vyvážať veľkoobjemové kontajnery aj cez firmu pána Bukovčíka.
4. V mesiaci jún vládna agentúra SARIO navštívila obecný úrad s cieľom hľadania vhodných pozemkov pre tzv. megainvestorov. Jedná sa o požiadavku na cca 400 ha
pôdy. Keďže štátnej pôdy v k. ú. našej obce a okolitých obciach je cca 600 ha, kataster obce je pre úrad vlády svojou polohou k Poľsku, Maďarsku a Ukrajine veľmi zaujímavý. Obecný úrad poskytne požadované údaje pre SARIO.
5. Ekonomika úradu: na účtoch obce máme 51 415,- €, neuhradená faktúra 500,- € (za neúspešný projekt MŠ)

13. Diskusia
diskusii vystúpili poslanci:
Filomén Burda
– vo veci diskusie starostu s občanmi
Renáta Babjaková
– kedy bude opravená ulica Železničná
– kedy sa začne s výstavbou inžinierskych sietí v lokalite Píla
Ing. Diana Burdová
– nesvieti VO na ulici Pod Žbirom
– nie je výhľad na cestu keď sa vychádza z ulice Partizánskej (je tam živý plot, ktorý je potrebné orezať)

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Čítajte tiež:
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia ObZ
3. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa