Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce

Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Cirochou uznesením č. 7/2015 zo dňa 05. 02. 2015.

schválilo
tento postup voľby hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Cirochou

01. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním, najneskôr v deň konania volieb. Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu (jej počet a mená členov), ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky. Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu.

02. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb, kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.

03. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra. Každý poslanec ObZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálkou. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.

04. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.

05. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov ObZ (t.j. min. 5 platných hlasov).

06. Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku 1. kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. Výsledok hlasovania komisia oznámi ObZ.

07. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov ObZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.

08. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude minimálne polhodinová prestávka, počas ktorej kompetentní pracovníci obecného úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb. Pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.

09. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

10. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.

 

Ing. Alexander Bugyi
starosta

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Cirochou na obdobie 2015 – 2021

ObZ v Kamenici nad Cirochou v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 7/2015 zo dňa 5.2.2015

vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 23. apríla 2015, na zasadnutí ObZ v Kamenici nad Cirochou.

 
Úväzok 0,053 (t.j. 10 hodín mesačne)

Požiadavky na uchádzača:

01. kvalifikačné predpoklady
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
– znalosť základných noriem samosprávy,
– prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

02. náležitosti prihlášky
– osobné údaje kandidáta,
– profesný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
– úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 31. 03. 2015 na Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou, ul. Humenská 555/6, do 14.00 hod. v obálke s označením :

 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ

 

Ing. Alexander Bugyi
starosta

Čítajte tiež:
Dotazník PHSR 2014 – 2020
Mária Jancusková rod. Rebejová: Nezávislá kandidátka

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa