VO Valaškovce – legislatíva

VO Valaškovce – legislatíva

Dňom 1. júla 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, ktorá okrem iného umožňuje vstup širokej verejnosti na územie vojenských obvodov bez nutnosti mať povolenie ministerstva obrany.

Na území vojenského obvodu alebo na jeho časti môže byť v závislosti na využívaní tohto územia zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.

 

Aktuálny harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov.

Mapa vojenského obvodu Valaškovce s vyznačením miest s trvalým zákazom vstupu:
(Klikni pre zväčšenie)

Mapa Valaškoviec
Podrobná mapa vo formáte PDF (26 Mb)

Trvalý zákaz vstupu na území Vojenského obvodu Valaškovce platí podľa § 9a ods.2 na miesta strelníc, dopadových plôch, cvičísk a súvisiacej obrannej infraštruktúry. Trvalý zákaz je vyhlásený z dôvodu vykonávania intenzívneho výcviku následkom ktorého hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb.

Dočasný zákaz vstupu platí v zmysle § 9a ods.1 na územie Vojenského obvodu Valaškovce v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb a v čase krízovej situácie.

Pred vstupom na územie vojenského obvodu je osoba povinná presvedčiť sa, či na území vojenského obvodu alebo na jeho časti nie je vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.

Aktuálny harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov.

Osobe, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu, je zakázané:

zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
– manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
– vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu, na ktorých hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb
– zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa vo vojenskom obvode
– neoprávnene vchádzať motorovým vozidlom na lesné cesty, do lesných porastov a na poľnohospodársku pôdu, a stáť na nich
zakladať oheň a znečisťovať a poškodzovať životné prostredie
– vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu, alebo by došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu

Hranica vojenského obvodu

Priestupky

Priestupku sa dopustí ten, kto
A: sa neoprávnene zdržiava na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
B: neoprávnene vojde na územie vojenského obvodu motorovým vozidlom mimo verejnej pozemnej komunikácie
C: neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti vo vojenskom obvode
D: na území vojenského obvodu manipuluje s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
E: zhotovuje nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry
F: vstúpi na územie vojenského obvodu alebo jeho časť, na ktorých je zákaz vstupu
G: vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia
H: vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode vznikne škoda na majetku štátu, ak takéto konanie nie je priestupkom podľa osobitného predpisu, alebo dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, alebo
I: vstúpi na územie vojenského obvodu v čase krízovej situácie

Pokuty

Za priestupok podľa:
– odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 100 eur
– odseku 1 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 250 eur
– odseku 1 písm. f), g) a písm. h) prvého bodu možno uložiť pokutu do 500 eur
– odseku 1 písm. h) druhého bodu a písm. i) možno uložiť pokutu do 1 000 eur

Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. d) a e) sankciu prepadnutia veci.

Za priestupok podľa spáchaný opakovane v priebehu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty možno uložiť pokutu do dvojnásobku jej hornej hranice.
 

Ing. Patrik Šepeľa

Čítajte tiež:
Sedlo Rozdiel (866 mnm)
Bicyklom na Jasenovský hrad

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
 • Komentáre
60
 1. 28. 4. 2016 at 23:39Ján Čabák  Odpoveď

  Nikde som sa tu nedočítal,že na osobné motorové vozidlo potrebuje občan na vjazd povolenku.Iba nesmie vchádzať mimo cestu a do zakázaných zon.Samozrejme neblokovať prejazdu nákladných aut a nevchádzať a neničiť porast.Nevstupovať autom v čase strelieb.Ak to občan dodrží,tak neviem prečo aj tak nemáme možnosť autom vtúpiť do vojenského priestoru.Ďakujem za vysvetlenie.S úctou občan Kamenice n.Cirochou.

  • 2. 5. 2016 at 10:44Patrik Šepeľa  Odpoveď

   Dobrý deň pan Čabák. Áno nikde sa tu nepíše, že do VO Valaškovce je pre vjazd s autom potrebné povolenie. Je to jednak z dôvodu, že tento príspevok je určený hlavne turistom (peším alebo cyklistom), ale hlavne preto, že v príspevku sa pojednáva všeobecne o vstupe do vojenských obvodov. Nie do každého VO je potrebný vstup... Posledný dotaz je potrebné adresovať zákonodarcom.

 2. 5. 11. 2016 at 7:36Šepeľa andrej  Odpoveď

  Ku komentáru p. Čabaka
  Výklad k zákonu č. 96/2012 s účinnosťou od 1.7.2012 o vstupe do vojenského obvodu motorovým vozidlom. V § 9 b, ods. 3 je uvedené :
  Fyzická osoba vstupujúca na územie vojenského obvodu je povinná poslúchnuť pokyn vyplývajúci z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov a poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.
  Z toho vyplýva že fyzická osoba /vodič vozidla/ musí rešpektovať zákazovu dopravnú značku pre vjazd do vojenského obvodu, ak tam samozrejme osadená je.
  S pozdravom Šepeľa Andrej.

 3. 23. 11. 2016 at 13:43Čabák Ján  Odpoveď

  Nikdy som si nedovolil nerešpektovať zákony a ako bývalý vodič z povolania až veľmi dobre poznám dopravné značky.A Ako občan Kamenice n. Cir. som dlhodobo dostával povolenia ešte od p.Judr.Hodáka,p.Bagina ale aj od Jána Maguru a ani ráz som nebol upozorňovaný ,že konám nezakonne.Pár krát som bol aj kontrolovaný osobne p.riaditeľom ing.Drozdom,ale aj inými organmi ktoré momentálne sú.Nič ma neštve že tú povolenku nemám,lebo ani moc do toho lesa nechodievám často.Ale má vie napáliť,keď sa mi pán Slivka pochváli,koľko krát bol v lese na Barborkách a koľko húb nazbieral.To pán Slivka,ale aj iní sú inakši občania z Kamenice ako som já ???.Ešte za času p.Kindernaja a ani si už nevzpomínam ,nerobili takéto rozdiely medzi ľuďmi.Ak nemám mať já povolenku a ak je to spravodlivé,tak nech ju nemá nikto.Som už občan ,ktorý má 67 rokov,tak já si už nedovolim ísť do lesa 10--15 km pešky,zo zdravotných dovodov ale aj svojej bezpečností.Za porozumenie ďakujem a zostávam z úctou.

 4. 23. 11. 2016 at 19:38Šepeľa Andrej  Odpoveď

  Plne s tebou súhlasím. Ale môj názor je, že povolenky niesu potrebné, ale je to ošetrené dopravnou značkou pri vstupe do voj. objektu čo by mal každý vodič ako píšeš rešpektovať. Otázkou je, či si niekto môže dovoliť nerešpektovať značky lebo sa mu to toleruje a niekomu nie. A druhá vec či sa na takéto účely ako sa zmieňuješ nezneužívajú pracovné povolenia ktoré by mali platiť striktne iba počas výkonu služby.

 5. 25. 11. 2016 at 2:39Ján Čabák  Odpoveď

  Ani by ma neštvalo,že tú pvolenku nemám,Ale keď vidím ako si voľne kočiruju hore dolu auta z iných okresov,tak veľmi pochybujem,že nemajú povolenky a ako sa k ním dostali.Veď to je hanba,že som tu vyrastol a som obmedzovaný aj keď tam nič nevykonávam niečo nekalé.Stále sa píše,že treba chdiť do prírody.Ale kde ??Tám kde sa niekedy dalo je všetko zdevastované a vyrezané.A kde by sa ešte dalo sa prejsť a doniesť niejaky hribik,tak tam zakažete chodíť.Ako može byť občan v tom štáte spokojný,keď tám kde som vyrástol,tak nesmiem tam ísť,lebo niekto to ták zariadil.Nečudujem sa,že občan je čim ďalej,tym viac nespokojný.Ano--Demokracia po Slovenský....Ďakujem.

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa